Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Stockholm 2020-02-26

Fullständig rapport fin bilagd.


VD har ordet:
Vid vår summering av 2020 känns det i stort som en repris på 2019, men bättre, och styrelsen har för första gången beslutat om att lämna förslag till utdelning om 0,25 kr per aktie vid årsstämman. Vi visar åter vinst på helåret, men än viktigare, vi visar åter ökat substansvärde samtidigt som vi minskar vår skuldsättning, och efter årsskiftet har vi återbetalat samtliga lån. Med det sagt måste vi förbättra oss ytterligare, göra fler investeringar i innovativa tillväxtbolag, utveckla våra dotterbolag så de genererar kassaflöde och resultat som täcker vår administration, först därefter kommer ketchupeffekten i vårt långsiktiga värdebyggande. För vårt mål att nå 750 - 1000 MSEK i tillgångar senast 2025 ska vi uppnå.

 

Under året uppgick koncernens omsättningen till 47,6 MSEK (2019 8,2 MSEK) varav fjärde kvartalet uppgick till 12,9 MSEK (2019 5,7 MSEK). Koncernens egna kapital var 103,7 MSEK i jämförelse med 56,3 Q4 2019. Koncernens resultatet för helåret uppgick till 32,2 MSEK (6,9 MSEK 2019) och för fjärde kvartalet neg 5,3 MSEK (2019 neg 5,2 MSEK).

Noterade innehav
Av våra noterade innehav har flertalet bidragit positivt till utvecklingen av vårt substansvärde. Men vi förväntar oss mer av flera bolag. Vi utvärderar kontinuerligt vår innehav, dess utvecklingspotential, innovativitet och vision. Samtidigt söker vi alltid fler och nya långsiktiga ägare till våra innehav som kan bidra med kompetens och värdeskapande tillsammans med oss eller efter oss. När vi nu tittar in i 2021 riktar vi primärt blickarna mot Hubso och Mediacle. Båda dessa bolagen har stor utvecklingspotential samt hög innovationstänk i sina ledningsgrupper.

Ej noterade innehav med fokus på kassaflöde
Som vi sagt tidigare och nu upprepar kommer vi arbeta fokuserat tillsammans med våra onoterade dotterbolag. Under året belastar de koncernens rörelseresultat negativt med ca 5,8 MSEK. Jag har nu som mål att dotterbolagen 2021 ska omsätta mellan 40-50 MSEK med positivt EBITDA från hösten. Vår långsiktiga ambition är ett dotterbolagen 2025 ska omsätta 150 - 200 MSEK med EBITDA marginal om mellan 7,5 - 12,5 %. I detta mål ingår att förvärva ett ellet två bolag.

Framåt Vi fortsätter att vara långsiktiga och ödmjuka inför framtiden. Vi lever i en tid med snabb förändring och vi måste vara snabbfotade för att hänga med. Vi fortsätter kontinuerligt söka efter nya investeringar med hög innovationsgrad, utvecklingspotential och tillväxtpotential. På återhörande!


Stockholm 2021-02-26
Thomas Jansson,
Verkställande direktör
New Equity Venture International AB (publ) 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen och VD, Stockholm 2021-02-26
Kontakt: ir@newequityventure.com
Telefon: +46(0)8-410 59 140

Thomas Jansson, ledamot, VD
John Ekeberg, ledamot, ordf
Kristoffer Martin, ledamot
Christian Kronegård, ledamot

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021.

Prenumerera