Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018

För fullständig rapport se bilaga. 

VD har ordet 

2018 kan summeras som ett riktigt mellanår. Tyvärr tappade vi fart under första halvåret och några investeringar som genomförts under senaste åren har utvecklats sämre än förväntat. Som tidigare kommunicerats kommer NEVI framöver vara betydligt hårdare i bedömningen av våra innehav, och kommer framledes lämna de innehav som inte utvecklas enligt den förväntan vi har på respektive innehav. Denna bedömning gäller såväl  finansiell utveckling som operationell utveckling.

Samtidigt som mycket har varit mindre bra under året kan jag se finansiella ljuspunkter. Däribland att majoriteten av de innehav vi valt att fokusera på den senaste perioden börjar visa positivt resultat eller kommer under 2019 närma sig positivt resultat, vilket över tid bygger vårt underliggande värde. Vidare har vårt substansvärde per aktie ökat från 36 SEK per aktie till 54 SEK per aktie.   

Finansiellt har såväl moderbolaget som koncernens resultat 2018 varit svagt. Resultatet i moderbolaget tyngs av nedskrivningar av innehav vilka uppgår till cirka  7,5 MSEK samt avyttring av innehav till förlust till omkring samma nivå. Dock i enlighet med min plan för att vända den finansiella utvecklingen redan under 2019. Även Bolagets egna kapital har minskat under året från 47,7 MSEK till 23,4 MSEK, jag vill belysa att detta avser vårt bokförda värde. På koncernnivå har omsättningen minskat för helåret (2018=37,5 MSEK & 2017=40,9 MSEK) men resultatet förbättrats i jämförelse med 2017, rörelseresultatet 2018 var -15,6 MSEK (-23,7) och jag förväntar mig ytterligare en förbättring under 2019.

Av våra kvarvarande innehav vill jag nämna några som jag anser vara av större intresse än andra. Främst tänker jag på bland annat Game Chest Group, vilka har en väldigt intressant affärsmodell, med stor och internationell marknad. Bolaget har flertalet framgångsrika konkurrenter som vi ser att bolaget kan hämta inspiration från. Vidare har vi viss förkärlek till Ayima som vi på sikt ser stor potential i. Vi ser att dess ledning med VD i spetsen arbetar hårt och jobbar kontinuerligt  med åtgärder för att förbättra dess lönsamhet. I övrigt ser vi stor värdepotential i iApotek, CGit och M.O.B.A. Network AB som samtliga har underliggande verksamheter med såväl positivt resultat och kassaflöde.

Nu gäller det att blicka framåt och lämna 2018 bakom oss. Till viss del är det redan gjort, 2019 har startat i högt tempo, vi har redan genomfört en positiv strukturaffär med OGI. Nu blickar vi framåt med målet att investera i nya och intressanta bolag under kommande år, såväl i Sverige som i Storbritannien och USA.  

Thomas Jansson
Verkställande Direktör
2019-02-28

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019

Prenumerera

Dokument & länkar