Delårsrapport ett - 2015

Report this content

Finansiell översikt

Koncernens finansiella översikt kvartal ett 2015

Totala intäkter uppgick till 15,9 MSEK (26,2)
Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (0,08)
Årets resultat uppgick till 1,7 MSEK (-0,2)
Resultat per aktie uppgick till 0,66 SEK (0,10)

Moderbolagets finansiell översikt kvartal ett 2015

Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,0)
Rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK (-0,5)
Årets resultat uppgick till 1,1 MSEK (-0,5)
Resultat per aktie uppgick till 0,41 SEK (-0,23)


Innehav & substansvärde 2015-03-31
Acrinova AB                                       515 399 stycken                                    41,7 %                       Intressebolag

Robert Friman Int AB                     57 200 000 stycken                                    19,4 %                      Intressebolag
Stureguld Sverige AB                     56 508 624 stycken                                      65,7 %                      Dotterbolag       

Substansvärde 2015-03-31:
Marknadsvärde: 32,39 MSEK – per aktie 12,41 SEK

Antalet aktier
Bolaget har per 2015-03-31, 2 610 000 stycken aktier.
Varav 200 000 av serie A och 2 410 000 stycken av serie B.

Kommande rapporter
Delårsrapport två                                                                                      21 augusti 2015
Delårsrapport tre                                                                                      20 november
Bokslutskommuniké 2015                                                                        19 februari 2016

Styrelse & VD innehav
Thomas Jansson, ledamot, VD                                   200 000 stycke av serie A, 539 072 stycken av serie B
Tomas Du Rietz, ledamot, ordf.                                  0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B
Carl Kock, ledamot                                                     0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B
Christian Kronegård                                                   0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B

VD har ordet
Med 2014 bakom oss går vi nu in i 2015 som ett nytt Bolag. Under det senaste kvartalet har vi vänt siffrorna, och resultaten för såväl moderbolaget som för samtliga innehav är positiva. Nu ska vi fortsätta vårt arbete med att stötta våra innehav samtidigt som målet för året är fyra nya investeringar samt utveckla ett ”in-house” projekt. Jag är nöjd med arbetet i såväl Stureguld som Acrinova, såväl omsättningen som resultaten var som förväntat. Tyvärr har utvecklingen i Robert Friman varit svagare än önskat, mycket beroende på för höga kostnader. Att minska kostnaderna är något ledningen i RFI fått i uppdrag att framledes fokusera på. Roligare är då att Robert Friman under kvartalet förvärvade Rock By Sweden. Jag tror förvärvet på sikt kommer visa sig vara mycket bra för RFI koncernen.

Finansiella höjdpunkter
Koncernens och Bolagets finansiella utveckling har under kvartalet varit positiv. Bolagets resultat var positivt 1,1 MSEK (-0,5) och koncernens resultat var positivt 1,7 MSEK (-0,2). Omsättningen för koncernen var 15,1 MSEK (26,13), minskningen beror uteslutande på att Robert Friman inte längre är dotterbolag och därför ej ingår i koncernens omsättning. Vidare har stor kraft lagts vid att minska Bolagets skulder; under kvartalet har vi minskat Bolagets skulder från 7,2 MSEK till 4,6 MSEK. Målet att Bolaget ska vara skuldfritt under kvartal tre kvarstår.

En framåtblick
Att vi under första kvartalet inte gjort några nya investeringar ser jag som ett misslyckande. Därför måste vi nu arbeta hårdare för att uppnå vårt mål med fyra investeringar under de tre återstående kvartalen. Avslutningsvis anser jag att Bolaget är på rätt väg och jag ser goda möjligheter till att vi under året fortsätter leverera positiva resultat samt uppnår målet med fyra nya investeringar samt utvecklande av ett ”in-house” projekt.

Innehav 2015-03-31
Robert Friman Int. AB – 57 200 000 stycken aktier, 19,39 %, bolaget är noterat på AktieTorget.
Robert Friman är ett bolag inom smyckesindustrin, VD Björn Friman.

Bolaget omsatte Q1 2015 49,6 MSEK med rörelseresultat om 0,1 MSEK, EK 21,1 MSEK.

För mer info:
www.robertfriman.se

Stureguld Sverige AB – 56 508 624 stycken aktier, 65,70 %, bolaget är noterat på AktieTorget.
Stureguld är ett bolag inom metallindustrin, VD Marcus Wernersson.
Bolaget omsatte Q1 2015 13,6 MSEK med rörelseresultat om 0,6 MSEK, EK 4,8 MSEK.
För mer info:
www.stureguld.se

Acrinova AB – 515 399 stycken aktier, 41,70 %, bolaget är noterat på AktieTorget.
Acrinova är ett bolag inom fastighetsindustrin, VD Göran Månsson.
Bolaget omsatte Q1 2015 2,7 MSEK med rörelseresultat om 1,3 MSEK, EK 32,4 MSEK.
För mer info:
http://www.acrinova.se

Thomas Jansson
Verkställande direktör
5 maj 2015

Prenumerera

Dokument & länkar