Delårsrapport ett 2017 NEVI

Stockholm 2017-05-05


För fullständig rapport se bilaga.

VD har ordet

När kvartal ett 2016 presenterades för ett år sedan var vi på NEVI väldigt stolta. Vi hade åtta innehav plus ett in-house projekt igång. Vi hade genomfört en omstrukturering av Bolaget och målet var att bli ett fullskaligt investeringsbolag. Nu står vi här, ett år senare och presenterar kvartal ett för 2017. Vi har 19 innehav, ännu starkare balansräkning, nya investeringar i fina bolag, men vi är inte nöjda, vi vill uppnå mer! Därför är nu målet att vidareutvecklas i ännu snabbare takt och genomföra fler investeringar för att kunna ge våra aktieägare högre avkastning.

Trots att vi står här och vill ännu mer har vi under kvartalet utfört flertalet aktiviteter som är positiva för Bolaget och väljer att lyfta fram våra investeringar i Ayima och Zoomability samt vårt joint venture projekt COOPY. Vi hoppas dessa investeringar över tid kommer bidra positivt till bolagets avkastning. Av våra befintliga innehav vill jag belysa GoldX som helt enligt plan nu visar positivt resultat och även genomfört två förvärv under den senaste tiden. Jag är övertygad om att bolaget på sikt kommer få en betydligt mer rättvisande värdering. Jag vill även belysa Mobilåtervinning som under kvartalet genomförde en företrädesemission och tillförts drygt 12 MSEK (där NEVI försvarade sitt ägande) och därefter inlett en tillväxtfas. Vi tror MOVI på sikt kommer vara en marknadsledande aktör inom hantering av begagnade telefoner och tror även Mobilåtervinnings webbtjänst ieletronik.se kommer bidra positivt. Under kvartalet har vi utöver investeringar i nya projekt även utfört tilläggsinvesteringar i befintliga innehav. Vi har tecknat oss i samtliga av våra innehav:s företrädesemissioner och vi har under kvartalet nettoinvesterat för över 10 MSEK. Vår teori om att en stark kassa kommer vara en viktig faktor för vår utveckling står fast, och därför utvärderar vi ständigt hur vi ska kunna hålla en stark kassa samtidigt som vi håller högt investeringstempo.

Finansiellt
Under kvartalet har vi inte avyttrat några större positioner i våra innehav varav resultatet blir lidande. Resultatet för koncernen var -1,2 (7,9) MSEK och för moderbolaget var -0,5 (16,6) MSEK. Vi har dock stärkt vår balansräkning och koncernen egna kapital landade på 77,6 MSEK vilket ska jämföras med 37,3 MSEK ett år tidigare. Moderbolagets egna kapital är 52,5 (45,4) MSEK. Koncernens resultat påverkades positivt av dotterbolaget GoldX och negativt av resultatet i Mobilåtervinning. Bolaget är fortsatt skuldfritt och målet är även framöver att hålla stark kassa.

En framåtblick Nu ska vi fortsätta vårt arbete enligt beslutad arbetsmodell, men vi ska också fortsätta utvecklingen av Bolaget och dess organisation. För att kunna följa upp och utveckla våra innehav bättre än vi gör idag kommer vi vara tvungna att vidareutveckla vår organisation. Avslutningsvis vill jag återigen belysa att målet för oss medarbetare på New Equity Venture; är att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare.

Thomas Jansson
Verkställande direktör 2017-05-05

//

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar