Delårsrapport ett 2018

Report this content

STOCKHOLM 2018-05-17

MSEK Q1 2018 Q1 2017 HELÅR 2017
KONCERNEN
TOTALA INTÄKTER 10,6 6,7 43,6
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2,8 -1,2 -33,3
BALANSOMSLUTNING 85,4 79,6 79,4
SOLIDITET (%) 80,8 97,6 78,6
RESULTAT PER AKTIE (SEK)  -0,81 -0,41 -8,93
MODERBOLAGET
TOTALA INTÄKTER 0,1 0,6 0,8
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2,4 -0,5 -10,4
BALANSOMSLUTNING 44,9 53,6 47,7
SOLIDITET (%) 97,4 98,0 96,7
RESULTAT PER AKTIE (SEK)  -0,8 -0,17 -3,56

ORDFÖRANDE OM DET SOM VARIT OCH DET SOM KOMMA SKA

New Equity Venture befinner sig för tillfället i ett mycket intressant läge. Under de senaste åren har bolaget och organisationen lagt grunden för det som i framtiden ska vara bolagets kärnverksamhet; investeringar i “nanocapbolag”. New Equity Venture ses idag som en långt mer attraktiv partner att arbeta med än då jag årsskiftet 2013/2014 påbörjade transformeringen till att bli ett investeringsorienterat bolag, då som VD.

Under senaste åren har vi sett ett trendskifte där allt fler finansiella aktörer, stora som små, intresserar sig och investerar i micro-segmentet och på de MTF-plattformar som finns idag. Detta var för bara några år sedan otänkbart. Därför har vi internt valt att namnge vårt investeringssegment till nano-cap. Det ger en tydlighet mot våra aktieägare var och i vilken kategori vi investerar. Att investera i detta segment är förenat med högre risk, men kan vid rätt investering ge väldigt god avkastning för Bolagets aktieägare.

Nu fortsätter vår resa. Vi har en stark organisation på plats på vår hemmamarknad och vi har gjort våra första investeringar utanför Skandinavien. Nu känner vi oss alltmer redo för den internationella marknaden. Målet är att under kommande kvartal starta ett eget dotterbolag eller ett joint venture på en marknad utanför Skandinavien.

Väl mött.

THOMAS JANSSON

SO New Equity Venture Int. AB

VD HAR ORDET

Under årets första kvartal kan jag med glädje konstatera att ytterligare två av koncernens innehav har tagit nästa steg i sin utveckling och blivit noterade på AktieTorget; CGIT och Orgo Tech. Vi på bolaget ser med spänning fram emot att följa deras fortsatta resa. Av de investeringar som gjorts under årets första månader vill jag särskilt lyfta fram vårt helägda dotterbolag Online Gaming Info som genomfört förvärv av affiliate-verksamhet. Investeringar i den typen av mindre och starkt lönsamma verksamheter med stor utvecklings- och tillväxtpotential är projekt som vi eftersträvar att genomföra när tillfälle ges. Efter periodens slut har beslut tagits om att kalla till extra bolagsstämma för att dela ut delar av vårt innehav i Game Chest Group till våra aktieägare inför en kommande noteringsprocess.

Finansiellt

Koncernen har fortsatt en stabil kassa som uppgår till 13,5 MSEK. Koncernen visar ett resultat om -2,5 MSEK (- 1,2) och moderbolaget ett resultat om -2,4 MSEK (-0,5). Moderbolagets egna kapital var vid utgången av perioden 43,7 MSEK vilket ska jämföras med 52,5 MSEK ett år tidigare, koncernens eget kapital var 69,0 MSEK (77,6). Kassan i moderbolaget uppgick till 6,5 MSEK (2,0) och kassan för koncernen till 13,5 MSEK (9,8). Moderbolaget och dess helägda dotterbolag är skuldfria (utöver leverantörsskulder).

Efter periodens utgång

Efter periodens slut har NEVI blivit tilldelade aktier i AMGO, som delats ut från innehavet Future Gaming Group. Investering har även skett i joint-venture bolaget Hubso där även externa investerare kommit in vilket vi ser positivt på för bolagets framtida utveckling. Hubso har idag ett gynnsamt marknadsläge med flera profiler i sitt stall och kapitaltillskottet förväntas accelerera tillväxten under kommande månader. Utöver detta har även en tilläggsinvestering i det befintliga innehavet Sjöstrand Coffee skett. Vi har stor tilltro till bolagets nye VD och kapitaltillskottet möjliggör effektivare produktionsmöjligheter och en utökad kapacitet att möta den växande efterfrågan på företagets produkter som idag säljs i 18 länder. Vårt helägda dotterbolag Le Sowt som träffat avtal om att förvärva det danska e-sportsbolaget Copenhagen Flames fick efter oförutsedda händelser i samband med tillträdet avträda från förvärvet i samförstånd med bolagets ägare. Avträdandet medförde inte någon ekonomisk skada för NEVI och vi får önska det danska bolaget välgång i framtiden. Vi ser positivt på de möjligheter vår koncern har att ta nya kliv under 2018 och ser framför oss en tid av ytterligare förvärv och utveckling av bolag. Avslutningsvis vill jag återigen framföra att målet för oss medarbetare på New Equity Venture är att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare!

ROBIN VESTERSTEN

VD New Equity Venture Int. AB

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar