Delårsrapport ett 2020

Report this content

Stockholm 2020-05-28

 

Fullständig rapport finns bilgad. 

VD har ordet
Jag, mina medarbetare och våra medmänniskor är mitt uppe i en historiskt kris och vi vet inte hur den finansiella marknaden kommer se ut efter COVID-19. Med andra ord har vi idag ingen aning om vad som kommer ske under de kommande kvartalen, men NEVI har långt innan COVID-19 arbetat för att stärka bolagets finansiella ställning och jag bedömer att vi generellt sett är väl förberedda och är i gott skick. Vidare fokuserar vi på att hantera effekterna för våra medarbetare och innehav samt säkerställa kassaflöde och likviditet för NEVI.


Noterade innehav
Det är kul att flera av våra noterade innehav fortsätter utvecklas fint. Att MOBA påvisar såväl ökad vinst samt positivt kassaflöde är starkt. I MOBA ser vi såväl kortsiktigt som långsiktigt ökad tillväxt som vinst och kassaflöde. Jag vill även belysa den nya gruppen ORGO/HUBSO, konstellationen har mycket stor potential och kommer under kommande år ha hög tillväxt med ett mål för 2020 mellan 50 - 70 MSEK. Avslutningsvis vill vi belysa CGIT vilka utvecklats starkt under från halvåret 2019.

Ej noterade innehav med fokus på kassaflöde 
Vi har inlett ett långsiktigt arbete med att utveckla en mindre portfölj med ej noterade bolag med större ägande. Syftet är att skapa en portfölj med bolag som ska bidra med positivt kassaflöde för att långsiktigt kunna stötta våra noterade innehav utan att vara tvungna att avyttra innehav. Första steget i denna process är  W & IT Solutions Group.    

Resultat och Balansräkningen 
Resultatet för kvartal ett 2020 är tillfredsställande men inte bra och vår underliggande verksamhet är starkare än någonsin. Men i jämförelse med 2019 är resultatet lägre, detta med anledning av försäljningen av OGI som skedde under kvartalet ett 2019. Koncernens resultat påverkas positivt av  intressebolag MOBA, medan dotterbolagen W & IT Solutions Group och GOGO samt intressebolagen Orgo Tech, Game Chest, iApotek och HUBSO påverkade resultatet negativt. Dock visar flera av innehaven positivt EBITDA-resultat vilket är ett av våra grundkrav. Bolagets balansräkning är betryggande, men vi kommer som vi tidigare kommunicerat arbeta med att stärka den ytterligare.

Framåt
Vi går i talande stund igenom stora prövningar, inte bara i Sverige utan i hela världen, och hoppas såklart denna tid snart är över. Samtidigt kan dessa tider ge oss möjligheter men vår erfarenhet har lärt oss att tider som dessa kommer till ett slut och därför håller vi kontinuerligt örat mot rälsen för att se var vi kan finna nästa innovation eller geografiska expansion. Vi har sedan tidigare haft som mål att att etablera oss i USA under 2020, detta kan flyttas fram något, men kommer ske så snart världen öppnar upp igen. Med detta sagt ser vi fram emot kommande kvartal med fler investeringar såväl direkt, som genom våra innehav samt ökat underliggande substansvärde. Vårt långsiktiga mål (3-5 år) att inneha 40-50 innehav med tillgångar mellan 750 - 1000 MSEK ligger kvar. 

På återhörande


Thomas Jansson 
Verkställande direktör
New Equity Venture Int AB

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Inf ormationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020.

//
            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.


 

Prenumerera