Delårsrapport ett 2021

Report this content

Stockholm 2021-05-20

Fullständig rapport finns bilagd. 

Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 28:e maj 2021.

Kära aktieägare, 
 
Vi konstaterar att vi fortsätter skapa värden i vår portfölj. Under första kvartalet ökade substansvärdet drygt 28 procent vilket vi såklart är stolta över. Detta samtidigt som vi under kvartalet återbetalat samtliga lån. Vi har med andra ord skapat värdeökning och starkt kassaflöde vilket möjliggjort såväl återbetalningarna av lån som utdelning till våra aktieägare. Med det sagt och genomfört måste vi nu fortsätta investera i innovativa tillväxtbolag, utveckla våra dotterbolag så de genererar kassaflöde och resultat som täcker vår administration för att uppnå vårt mål  att ha 750 - 1000 MSEK i tillgångar senast 2025.    

Finansiellt
Koncernens omsättning för kvartal ett uppgick till 11,9 MSEK (2020 11,5 MSEK). Koncernens egna kapital uppgick till 112,1 MSEK i jämförelse med 64,9 2020. Koncernens resultatet för kvartalet uppgick till  3,9 MSEK (- 2,4 MSEK 2020). Det ska noteras att omsättningen under kvartalet ökade trots att motsvarande kvartal föregående år huvudsakligen var innan pandemins utbrott. Vi är därför nöjda med tillväxten. 

 

Noterade innehav

Vi fortsätter se utveckling och förbättringar i våra noterade innehav. Vi ser fortfarande stor uppsida i HUBSO och Mediacle vilka fortfarande flyger under radarn. Vi fortsätter nu sökandet efter fler och nya långsiktiga ägare till våra innehav som kan bidra med kompetens och värdeskapande tillsammans med oss eller efter oss. 

 

Ej noterade innehav med fokus på kassaflöde Med risk för att vara tjatig fortsätter vi vårt långsiktiga arbete med våra onoterade dotterbolag. Under kvartalet har dessa utvecklats positivt men bidrar fortfarande med negativt resultat på sista raden. Men vårt mål att att dotterbolagen 2021 ska omsätta mellan 40-50 MSEK med positivt EBITDA från hösten 2021 står kvar, men hårt arbete kommer att krävas. 
Framåt

Vi har idag en portfölj med välkapitaliserade bolag och positiva framtidsutsikter. Vi tror och hoppas samtliga innehav i portföljen kommer bidra till värdeökning under kommande kvartal och år. Vi tror flera av innehaven kan genomföra strukturaffärer för att skynda på utvecklingen, medan andra kommer växa sig starka genom organisk tillväxt. Samtidigt fortsätter vi sökandet efter nya och intressanta investeringar till NEVI, och vi letar kontinuerligt efter investeringspartners som vill vara med som en Partner från tidiga skeden.  

På återhörande!
Stockholm 2021-05-20

Thomas Jansson 

Verkställande direktör

New Equity Venture Int AB 


Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen och VD, Stockholm 2021-05-20
Kontakt: ir@newequityventure.com
Telefon: +46(0)8-410 59 140

Thomas Jansson, ledamot, VD
John Ekeberg, ledamot, ordf
Kristoffer Martin, ledamot
Christian Kronegård, ledamot

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar