Delårsrapport perioden 2018-01-01 - 2018-09-30

Report this content

Stockholm 2018-11-13


För fullständig rapport se länk nedan.


Ordförande har ordet
Tredje kvartalet 2018 har varit ett steg framåt och vi har genomfört flertalet förändringar. Förändringsarbetet innebär dels att vi valt att lämna och på sikt kommer lämna innehav som vi anser underpresterar och använda det kapitalet för att hitta nya investeringar. Andra delar av förändringsarbetet har varit att effektivisera och snabba upp våra interna processer. Att utvärdera och analysera företagsstrukturer för att över tid maximera aktieägarvärdet är en del i vårt arbete. Jag ser nu med tillförsikt på förändringarna som redan burit frukt i form av nya investeringar samt långt gångna förhandlingar med flertalet Bolag.  

Likt tidigare ser vi stor potential i vårt “joint-venture-bolag” i London, UK, New Equity Venture (UK) Ltd. Vi har under de senaste månaderna intensifierat vårt arbete för att finna intressanta investeringsmöjligheter utanför Sveriges gränser och då främst i UK. Jag ser möjligheter till att vi i framtiden kommer ha flertalet av våra större innehav i bolag med huvudsaklig verksamhet utanför Sveriges gränser. Jag har som långsiktig vision att våra investeringar ska vara fördelat mellan Sverige, UK och USA med en tredjedel vardera. Vi har respekt för att dessa marknader är stora, med hård konkurrens, men samtidigt ser vi stora och inspirerande möjligheter. Samtidigt vill jag poängtera att vi redan idag investerat i MOBA Networks med kontor i Vancouver, Ayima med huvudkontor i London, och ca 150 medarbetare världen över samt ytterligare innehav utanför Sverige.    

Till sist vill jag belysa hur viktigt jag ser på att vi åter fått upp farten, dock ska den upp minst lika mycket till, ingen hos NEVI kan idag sitta still och vara nöjd. Nu ska vi avsluta året starkt och målsättningen är att genomföra ytterligare investeringar innan årsskiftet.

Väl mött

Thomas Jansson

SO, New Equity Venture Int AB
Stockholm 2018-11-13

VD har ordet
Under årets tredje kvartal har bolaget investerat i ett nytt bolag; M.O.B.A Network AB. M.O.B.A är verksamma internationellt  inom e-sport och gaming genom bland annat siten mobafire.com. Inledningsvis har bolaget stärkt styrelsen genom att tillsätta två nya ledamöter som stärker den kompetens som finns inom organisationen, samt genomfört en nyemission för att förbättra bolagets förutsättningar till utveckling. NEVI har under en längre tid tittat på investeringsmöjligheter inom segmentet och är därför väldigt tillfreds med denna investering. Av våra befintliga innehav vill vi lyfta fram iApotek som expanderat sin verksamhet ytterligare genom att  slutföra sitt andra förvärv för året. Båda förvärven bidrar med kompetens och svarta siffror, vilket skapar förbättrade förutsättningar till framtida utveckling. Av våra övriga noterade innehav kan vi konstatera att både Ayima och CgIT visar upp fortsatt tillväxt samtidigt som de kontinuerligt utvecklar sina verksamheter. Vårt onoterade innehav Hubso, har under hösten ökat tempot och lanserat flera kollektioner i samarbete med välkända profiler som t.ex. Bianca Ingrosso. Bolaget, som bildades i fjol, förväntas under årets återstående del accelerera sin utveckling ytterligare och bidra positivt till NEVIs resultat. Vårt förvärv Game Chest, som under sommaren blev delvis utdelat till våra aktieägare, är i slutfasen av sin noteringsprocess med förhoppning om att bli listade på en marknadsplats innan årets slut. Slutligen kan vi meddela att NEVI under perioden helt avyttrat vårt innehav i Transiro. Bolaget har inte presterat som förväntat från vårt ursprungliga investeringstillfället och vi ser större potential i andra möjliga investeringar.

Finansiellt
Koncernen har fortsatt en stabil finansiell ställning varav kassa uppgår till 10,4 MSEK. Koncernen visar ett resultat om         -0,16 MSEK (3,90) och moderbolaget ett resultat om 0,3 MSEK (1,6). Moderbolagets egna kapital var vid utgången av perioden 43,7 MSEK vilket ska jämföras med 53,5 MSEK ett år tidigare, koncernens eget kapital var 71,2 MSEK (88,2).

Efter periodens utgång

Vi har genomfört ytterligare en ny investering i WaVR, som är ett svenskt innovationsföretag verksamma i gränslandet mellan VR/AR, spelutveckling, maskininlärning, datorseende och sensornät. Bolaget har sitt säte i Uppsala med en organisation på sex personer. WaVR  har utvecklat egna spel som finns tillgängliga för nedladdning på bland annat Steam, där man har fler än 60 000 nedladdningar. Bolaget verkar på en marknad där vi ser stora möjligheter för tillväxt, som gör att vi ser fram emot att följa bolagets utveckling framöver.

Avslutningsvis vill jag återigen framföra att målet för oss medarbetare på New Equity Venture är att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare!

Robin Vestersten

Verkställande direktör

2018-11-13

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2018

Prenumerera

Dokument & länkar