Delårsrapport tre - 2015

Report this content

Finansiell översikt

koncernens finansiella översikt jan – sep 2015

Totala intäkter uppgick till 49,5 MSEK (76,3)

Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-1,3)

Periodens resultat uppgick till 10,4 MSEK (-2,5)

Resultat per aktie uppgick till 4,00 SEK (-0,94)

moderbolagets finansiell översikt jan – sep 2015

Totala intäkter uppgick till 0,7 MSEK (0,0)

Rörelseresultatet uppgick till -2,2 MSEK (-1,2)

Periodens resultat uppgick till 11,1 MSEK (-1,3)

Resultat per aktie uppgick till 4,27 SEK (-0,49)

Innehav 2015-09-30

Stureguld Sverige AB – 56 508 857 st. aktier, ca 65 %, bolaget är noterat på AktieTorget.

Acrinova AB – 315 399* st. aktier, ca 25 %, bolaget är noterat på AktieTorget.

*Varav 150 000 stycken är sålda med transaktionsdag och betalning 2015-10-30.

Robert Friman Int. AB – 51 470 000 st. aktier, ca 15 %, bolaget är noterat på AktieTorget.

Double Bond Pharmaceutical Int. AB – 1 285 848 st. aktier av serie B, 10,1 % av kap, bolaget noterat på AktieTorget.

EyeOnId – ägande ca 6 % av röster och kapital. Bolaget är ej listat.

Fastout Int AB ägande ca 14 % av röster och kapital. Bolaget är ej listat.

Substansvärde 2015-09-30

39,26 MSEK – per aktie 15,04 SEK

antalet aktier

Bolaget har per 2015-09-30, 2 610 000 stycken aktier.

Varav 200 000 av serie A och 2 410 000 stycken av serie B.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2015                                          19 februari 2016

Delårsrapport ett 2016                                               28 april 2016

Delårsrapport två 2016                                              28 juli 2016

Årsstämma planeras att hållas under mars – april 2016.

Styrelse & VD innehav 2015-09-30

Thomas Jansson, ledamot, VD                                   200 000 stycke av serie A, 539 072 stycken av serie B

Tomas Du Rietz, ledamot, ordf.                                  0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B

Carl Kock, ledamot                                                   0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B

Christian Kronegård                                                  0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B

VD har ordet

Jag konstaterar att NEVI visar ytterligare en period av hög aktivitet och stark utveckling. Moderbolagets resultat efter finansiella poster för de nio första månaderna uppgår till 11,1 MSEK. Koncernens resultat tyngs något av svagare resultat än förväntat i Stureguld och uppgår till 10,2 MSEK.  Vidare uppnådde vi målet att under kvartal tre bli skuldfria.

Vi har under senaste perioden genomfört två nya investeringar i IT-relaterade bolag (EyeOnId Tech. & FastOut Int.) samt avyttrat stora delar av vårt innehav i fastighetsbolaget Acrinova. Nu tittar vi framåt mot nya potentiella investeringar, samtidigt som vi arbetar hårt för att färdigställa vårt ”in-house-projekt” och hinna med att lansera det innan årsskiftet.

Finansiella höjdpunkter

Moderbolagets resultat för perioden uppgår till 11,1 MSEK och för koncernen 10,2 MSEK. En stor del av resultatet för moderbolaget härleds till försäljningen av aktier i Acrinova AB. Vidare har NEVI amorterat av samtliga lån och är numera skuldfritt. Tyvärr bidrog dotterbolaget Stureguld med ett svagare resultat än önskat, men förändringar i ledningen är nu genomförda. Nu ser vi ett stort undervärde i såväl Stureguld som i Sturegulds dotterbolag Mobilåtervinnig i Sverige AB som Stureguld har för avsikt att dela ut till sina aktieägare och därefter notera på lämplig marknadsplats. Vid periodens utgång hade NEVI en kassa på ca 4 MSEK och ytterligare ca 12 MSEK på ingång.

En framåtblick

Vi ska nu fortsätta utvecklingen av NEVI och kontinuerligt förbättra vårt erbjudande till våra intressenter, och med en välfylld kassa utan skulder ser jag ljust på framtiden. Vi håller fast vid vår strategi att investera i micro-segmentet, men jag ser också värdet i att lägga större vikt på utveckling av fler in-house-projekt i framtiden.   

Innehav 2015-09-30

Stureguld Sverige AB – 56 508 857 st. aktier, ca 65 %, bolaget är noterat på AktieTorget.

För mer info: www.stureguld.se

Acrinova AB – 315 399* st. aktier, ca 25 %, bolaget är noterat på AktieTorget.

För mer info: www.acrinova.se

*Varav 150 000 stycken är sålda med transaktionsdag och betalning 2015-10-30.

Robert Friman Int. AB – 51 470 000 st. aktier, ca 15 %, bolaget är noterat på AktieTorget.

För mer info: www.robertfriman.se

Double Bond Pharmaceutical Int. AB – 1 285 848 st. aktier av serie B, 10,1 % av kap, bolaget noterat på Aktietorget.

För mer info: www.doublebp.com

EyeOnId ägande ca 6 % av röster och kapital. Bolaget är ej listat.

För mer info: www.eyeonid.com

Fastout Int AB ägande ca 14 % av röster och kapital. Bolaget är ej listat.

För mer info: www.fastout.com

________________________

Thomas Jansson
Verkställande direktör
5 november 2015

Prenumerera

Dokument & länkar