Delårsrapport tre 2017

 (MSEK) KONCERNEN  2017-07-01 2017-09-30  2016-07-01 2016-09-30  2017-01-01 2017-09-30  2016-01-01 2016-09-30  2016-01-01 2016-12-31 
TOTALA INTÄKTER  11,3  5,5  30,6  16,9  23,0 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -4,5  -1,1  -8,0  5,4  24,9 
BALANSOMSLUTNING  95,0  43,1  95,0  43,1  60,0 
RESULTAT PER AKTIE (SEK)  -1,29  -0,38  -2,39  1,89  9,10 
MODERFÖRETAGET 
TOTALA INTÄKTER  0,0  0,0  0,7  0,3  0,5 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -1,6  9,3  -3,3  24,1  24,1 
BALANSOMSLUTNING  55,0  54,5  55,0  54,5  54,9 
RESULTAT PER AKTIE (SEK)  -0,55  3,19  -1,09  8,26  8,27 

Under slutet av augusti fick jag förtroendet att ta över som VD New Equity Venture International AB. Jag har sedan tidigare varit verksam i olika delar av NEVI-koncernen och därmed väl insatt i Bolagets verksamhet senaste åren. Vi ser även ständigt över möjligheten att stärka organisationen ytterligare för att fortsätta hålla ett högt investeringstempo, något som förhoppningsvis kommer avspegla sig redan under kommande kvartal. Med detta sagt delar jag min föregångares åsikt att vi befinner oss i en tid med ekonomisk osäkerhet och att vi därför vill hålla en solid kassa samt inneha en portfölj med likvida tillgångar. 

Under årets tredje kvartal har Bolaget genomfört tre tilläggsinvesteringar; CGIT, Zoomability och Future Gaming Group. Vårt joint-venture Hubso som delägs tillsammans med Tourn har redan dragit igång sin försäljning och går enligt plan. 

Det är glädjande att se utvecklingen i flertalet av våra innehav. Ayima har haft en gynnsam utveckling och vi har noterat de positiva försäljningsvolymerna de presenterat den senaste tiden. Vi följer även den transformationsprocess Future Gaming Group nu genomgår och är väldigt nöjda med arbetet deras VD genomfört för att skapa en lönsam verksamhet. Slutgiltigen vill jag även lyfta fram Tourns framsteg under årets tredje kvartal. Bolaget har haft en kraftig tillväxtökning senaste året och det känns spännande verksamheten nu även börjat sprida sig utanför Sveriges gränser. 

Finansiellt 

Bolaget har fortsatt en stabil finansiell ställning. Koncernens eget kapital uppgick till 88,2 (41,1) MSEK medans moderbolagets 

eget kapital uppgick till 53,5 (53,0) MSEK. 

En framåtblick 

Med stärkt organisation i ryggen ser vi med spänning fram emot vad framtiden har att erbjuda för NEVI. Vi är nöjda med vår portfölj som innehåller många intressanta Bolag som vi är övertygade om kommer bidra till Bolagets tillväxt i positiv riktning på sikt. Vårt mål under årets sista kvartal är att göra fler investeringar i Bolag som kan bidra till ytterligare progressivitet för vår portfölj. Målet för oss på New Equity Venture är precis som tidigare att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare! 

Robin Vestersten
Verkställande direktör
2017-11-16

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har NEVI som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar