Delårsrapport tre 2021 med justerade långsiktga mål

Report this content

Stockholm 2021-11-26

Bilagt finns fulltändigt fullständig rapport.


VD ord med justerade långsikta mål
Återigen påvisar vi ett starkt kvartal, vi ökar substansvärdet per aktie till 82 från 64, vilket påvisar ett starkt kvartal. Vårt långsiktiga arbete gör detta möjligt, och vi kommer fortsätta på denna bana många år framöver. På NanoCap Group investerar vi i tillväxtbolag med hög risk samt hög potential, så alla våra aktieägare ska vara väl införstådda i det. Samtidigt är det idag så att även stora bolag såväl ökar som minskar i värde i betydligt högre takt än vad som tidigare var fallet.

Idag tycker jag vi har en välbalanserad portfölj av bolag med goda tillväxtmöjligheter. Bolag som M.O.B.A. och Tourn har under senaste kvartalen vuxit snabbt och omsättningen börjar ta fart, nu hoppas vi värdetillväxten ska följa med upp till de nivåer vi tycker är rimliga. Vi ser på liknande bolag inom samma genre har betydligt högre värderingsmultiplar än dessa bolag. Vidare är CGIT intressanta, med allt fler och större transaktioner inom AI-sektorn kommer intresset för bolaget växa. Även Ayima sticker ut, tre rapporter i rad som påvisat fint resultat. Vi håller ständigt uppsikt på våra innehav för att på bästa sätt justera i portföljen, och anpassa den för framtida värdetillväxt. Vi för även dialog med potentiella investerare som kan tänka sig investera i våra befintliga innehav, och ta dem till nya nivåer och faser. Starka ägare som stöttar sina innehav på lång sikt är något vi alltid prioriterar. Nu arbetar jag för att stärka kassan och möjliggöra för fler investeringar i tidiga faser i “privat miljö”, vilket är platsen vi investerar som bäst och mest inom. Vi ser fortsatt stora möjligheter till förvärv av intressanta tillväxtbolag och tillgångar. Primärt utanför skandinavien med UK och Nordamerika som fokus. Värderingar och förutsättningar för hög tillväxt är bättre när tillgångarna befinner sig på större marknader.

Ni fortsätter arbetet med nya investeringar samt utveckling av dotterbolag. Vi känner oss trygga i våra arbetsprocesser och arbetar ständigt långsiktigt.
Vi har utifrån det uppdaterat våra finansiella mål (se avsnitt finansiella mål) för såväl summa tillgångar som för omsättning i våra dotterbolag. Målen avspeglar i hög grad den arbetsprocess vi arbetar efter. Tillgångarna ska uppgå till mellan 850 - 1250 MSEK, omsättningen från ej noterade dotterbolag ska uppgå till mellan 65 - 100 MSEK med EBITDA-marginal mellan 10 - 15 %, detta för år 2025.


Finansiellt
Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 9,4 MSEK (12,6 MSEK 2020). Koncernens egna kapital uppgick till 136,9 MSEK i jämförelse med 111,2 MSEK år 2020. Koncernens resultat för kvartalet uppgick till 2,7 MSEK (5,2 MSEK 2020). Avseende de onoterade dotterbolagen var tillväxten negativ under perioden med svagt negativt resultat, under inledningen av kvartal fyra visar dotterbolagen negativ tillväxt; en trend som förväntas vändas under kommande kvartalen.

Framåt
Med ett stabilt kvartal bakom oss ser jag med tillförsikt på slutet av 2021 och år 2022. Vi bör under kommande år genomföra upp till tre nya investeringar för att bredda portföljen. Men än viktigare är arbete att skapa operationellt positivt kassaflöde från dotterbolagen, det förväntas ske under kommande år. Enkelt förklarat, vi fortsätter att göra det vi älskar att göra och är bra på!VD, Thomas Jansson på uppdrag av styrelsen, Stockholm 2021-11-26

Kontakt: ir@nanocapgroup.com

Telefon: +46(0)8-410 59 140

Denna information är sådan information som NanoCap Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar