Delårsrapport tre för 2019

Report this content

Stockholm 2019-11-13

Fullständig rapport finns bilagt.
 
Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag.
Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 15 novmber 2019.

VD har ordet: 

NEVI har förmodligen sin mest spännande period på länge framför sig. Vi har genomfört en framgångsrik emission, påbörjat expansion till nya marknader, främst USA och UK, och vårt största (värdemässigt) innehav M.O.B.A. är mitt inne i en noteringsprocess. Att vi dessutom under senaste kvartalet vänt från röda till svarta siffror, om än små, visar på att vi gör saker och de flesta rätt, och som meddelas månadsvis har vårt substansvärde ökat. Vid utgången av perioden uppgick substansvärdet till 196 MSEK i jämförelse med 143 MSEK ett år tidigare.

Under kvartalet lämnade vi Aerowash, och precis efter periodens utgång lämnade vi FGG, för att skapa finansieringsutrymme. Nu fortsätter vi utvärderingen av våra innehav och har samma krav på samtliga. Innehaven ska uppfylla något av följande:

1. positivt EBITDA-resultat

2. positivt kassaflöde från verksamheten, eller

3. presentera en tydlig strategi för att uppnå kraven

Självklart lyssnar vi och tar hänsyn till variationer och historik, men i grunden arbetar vi efter dessa kriterier. Vid utgången av kvartal tre var antalet innehav 16 st, i jämförelse med 22 st tolv månader tidigare.

Som nämndes ovan är vårt största innehav M.O.B.A. mitt inne i en noteringsprocess. Bolaget genomför nu en spridningsemission om 25 MSEK vilket var det lägsta beloppet som “gick” att resa för att uppfylla kravet för spridning inför notering då bolaget ej är i behov av kapital för sin befintliga verksamhet. NEVI, tillsammans med externa investerare förvärvade M.O.B.A. i september 2018, det efter att vi (NEVI) under nästan ett år av förhandling med såväl säljare, som med investerare ville få till den bästa transaktionen för NEVI som ägare och för M.O.B.A. som bolag. Idag är vi stolta och trygga i det som förvärvats och mycket glada för att vi valde den uppställning som det blev. Nu med stark VD och styrelse på plats ska M.O.B.A. ta nästa steg i utvecklingen och vi ser en verksamhet med positivt kassaflöde, starkt globalt varumärke inom e-sport och lång historik med underliggande tillväxt. Under kommande år ser jag än starkare tillväxt genom såväl egenutvecklade plattformar som tilläggsförvärv, vilka lätt skall kunna integreras i M.O.B.A.s befintliga organisation och plattform.

Bland övriga innehav vill jag belysa Zoomability som under VD Per Johan Fager utvecklats starkt och nu senast inlett processen för att bli klassificerad som medicintekniskt hjälpmedel, det kommer öppna upp marknaden markant tror jag. CGit verkar fått islossning och bolaget omsatte under kvartal tre 20,5 MSEK och förväntas omsätta precis under 100 MSEK 2019. Vi tror 2020 blir ännu starkare. I övrigt fortsätter vi scanna marknaden efter bolag inom Lead Tech och andra tillväxtbolag inom specifika nischer och tech. Avseende Lead Tech är vårt innehav GOGO Lead Tech inne i en noteringsprocess och vi hoppas på notering inom kort. Under NEVI-flagg har vi nu påbörjat ett nytt “in-house-case” som inriktar sig mot e-handel inom segmentet barn. Det finns flertalet aktörer inom området, men vi tror oss kunna slå oss in och ta en liten del av kakan och därefter inleda en förvärvsstrategi av mindre nischaktörer. Likt iApotek, som är ett av NEVIs in-house-cases, kommer vi i tidigt stadie leta medfinansiärer och ha som mål att notera bolaget när vi anser det vara moget för det.

Koncernens resultat för kvartalet var positivt, 0,1 MSEK (-0,2). Fortsatt belastas resultatet av goodwillavskrivningar, i såväl dotterbolag som i våra respektive intressebolag. Vi kan konstatera att majoriteten av våra kvarvarande dotter- och intressebolag uppfyller våra uppsatta krav avseende EBITDA-resultat. Omsättningen för kvartalet uppgick till 1,2 MSEK (8,4). Koncernens balansomslutning har minskat till 67,8 MSEK (90,1) samtidigt som eget kapital minskat från 71 MSEK till 40,5 MSEK. De totala skulderna i koncernen uppgår till 27,3 MSEK (18,9).

Med genomförd emission, starka innehav ser jag nu en tid av positiv utveckling. Vår organisation ska under kommande kvartal och år fortsätta utvecklingen av NEVI och bli en ledande aktör avseende investeringar i tillväxtbolag. I arbetet att uppnå det ingår att fortsätta jakten på intressanta tillväxtbolag samt investera/förvärva i rörelsedrivande dotterbolag som bidrar med positivt kassaflöde till NEVI.

Thomas Jansson
Verkställande direktör

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019.

Prenumerera