Delårsrapport två för 2019

Stockholm 2019-08-22

Fullständig rapport finns bilagt. 
Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än tidigare förväntat har styrelsen i New Equity Venture Int AB beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 23 augusti 2019.

NEVI fortsätter sin positiva utveckling, och våra innehav gör det samma. Under våren har våra underliggande tillgångar stärkts och vi tror på en fortsatt god utveckling under kommande kvartal. Våra hårdare krav på innehav har gjort att vi minskat antalet innehav och vid utgången av perioden uppgick antalet innehav till 17 st. Vid utgången av kvartal två var vårt substansvärde per aktie 61 kr, jämfört med ett år tidigare då det uppgick till 41 kr. Nu fortsätter arbetet med att stötta våra befintliga innehav där några har hög potential, och vi ser värdeökning inom kort, samtidigt finns det utmaningar i andra. Under hösten kommer vi fokusera och analysera innehaven med utmaningar, detta för att på sikt skapa värde och därmed avkastning för NEVI eller lämna dem.

Som sagt har våra underliggande tillgångar (innehaven) och vårt substansvärde ökat. Vi tror på en fortsatt positiv utveckling, men måste hålla oss nära marknaden och vara beredda på snabba omställningar. Vi befinner oss i en orolig finansiell marknad som vi blir allt mer beroende av när vi investerar och anskaffar kapital till våra innehav. Koncernens resultat för kvartalet var -12 MSEK(-0,73). Huvuddelen av förlusterna härstammar från goodwill-avskrivningar, i såväl våra dotterbolag som i våra respektive intressebolag. Vid en titt på respektive intressebolags EBITDA-resultat är det betydligt roligare och majoriteten påvisar positiva EBITDA-resultat. Nu arbetar vi för att samtliga intressebolag ska påvisa positiva EBITDA-resultat inom tolv månader, detta för att uppfylla NEVI’s hårdare krav. Omsättningen för kvartalet var 0,69 MSEK (11,4), minskning beror på att Precisionsmetall inte längre ingår i koncernen. Koncernens balansomslutning har utvecklats till 106 MSEK (88) samtidigt som eget kapital utvecklats från 72 MSEK till 77 MSEK. Koncernens totala skulder uppgår till 28,7 MSEK (15,9).

Under hösten kommer vi fortsätta arbetet med att utveckla våra innehav, främst bolagens M&A strategier, men även stötta våra innehav i dess kostnadskontroll och bolagsstyrning. Mitt långsiktiga mål är att portföljen ska bestå av bolag från såväl Sverige som från Storbritannien och Nordamerika. Vidare kommer vi arbeta för att våra intressebolag ska generera positivt EBITDA-resultat. Men för att kunna uppfylla dessa mål snabbast möjligt kommer bolaget fortsätta sökandet efter rörelsekapital vilket kan ske via såväl nyemission som andra finansiella lösningar.

Thomas Jansson

Verkställande direktör

2019-08-22

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar