Dotterbolaget Le Sowt AB avträder från förvärvsavtal rörande Copenhagen Flames IVS

Report this content

Stockholm 2018-05-15

New Equity Venture Int. AB:s helägda dotterbolag Le Sowt AB har idag, efter oförutsedda händelser i samband med tillträde, överenskommit med ägarna till det danska bolaget Copenhagen Flames IVS att avbryta samarbetet och som en följd därav avträda det förvärvsavtal, vilket tidigare kommunicerats, har avtalats mellan parterna. Avträdandet medför inte någon ekonomisk skada för Le Sowt och det har skett i nära samförstånd med ägarna till Copenhagen Flames.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar