Dotterbolaget OGI slutför förvärv av affiliate-verksamhet

Report this content

Stockholm 2018-03-22

NEVI-koncernens helägda dotterbolag Online Gaming Info OGI Holding AB (OGI) har idag ingått ett överlåtelseavtal avseende inkråmet i affiliate-verksamheten i bolaget TheFlop International Marketing Inc. OGI förvärvar en verksamhet som historiskt sett löpande gett en god avkastning och där även en stark tillväxtpotential har identifierats. Som tidigare kommunicerats omsätter den förvärvade verksamheten idag ca 73 000 USD på årsbasis med ett resultat om ca 70 000 USD. Intäkterna genereras via affiliate-kontrakt med spel- och casinobolag online.

Köpeskillingen för den förvärvade verksamheten uppgår till 1,5 gånger resultatet för 12-månadersperioden som påbörjats idag, med en minsta summa bestämd till 50 000 USD. Tilläggsköpeskilling kan utgå med ytterligare högst 100 000 USD Köpeskillingen betalas i sin helhet med kontanta medel.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera