Game Chest Group fastställer tilläggsköpeskilling

Report this content

Stockholm 2018-05-23

Styrelsen för New Equity Venture Int AB har idag blivit informerade av styrelsen i innehavet Game Chest group AB (“Game Chest”) att tilläggsköpeskillingen för bolagets tidigare förvärv av UBERCRATE LTD idag fastställts med justerade villkor.

Tilläggsköpeskillingen, som tidigare kommunicerats, var avtalad om att uppgå till högst 450.000 USD utifrån olika utfallsparametrar. Föranlett av gott samarbete och samsyn rörande den framtida driften och potentialen i Game Chest har parterna överenskommit att justera tilläggsköpeskillingen bl.a. i syfte att säkra upp en än mer långsiktigt samverkan än tidigare med forne ägaren och grundaren.      

Tilläggsköpeskillingen har idag därför fastställts enligt följande:

  1. 150.000 USD kontant utbetalas nu + aktier i Game Chest motsvarande 100.000 USD. Betalningen sker till en avtalad aktiekurs om 5 SEK/aktie, vilket innebär att säljaren kommer erhålla aktier som motsvarar ca. 2,5 % av bolagets kapital och röster.

  2. 150.000 USD kontant utbetalas om sex månader

Game Chest är nöjda med att genom denna överenskommelse kunna knyta den kompetens och erfarenhet som representeras av grundaren än närmare till bolaget.     

Kort om Game Chest Group:

Game Chest Group bedriver digitala distributionstjänster för dataspel. Bolaget säljer spel från spelstudios, producenter och utvecklare. Samtliga spel distribueras digitalt via Gamethrill.io samt Ubercrate.io. Bolaget har ett helägt dotterbolag med säte i London UK vid namnet UBERCRATE LTD. Verksamheten har cirka 1 600 kunder via abonnemangstjänster och har bedrivit verksamheten sedan 2015.  

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar