Halvårsrapport - 2016

Finansiell översikt och VD har ordet

Koncernens finansiella översikt perioden H1 2016

Moderbolagets finansiell översikt perioden h1 2016

Totala intäkter uppgick till 11,4 MSEK (34,2) Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,6)
Rörelseresultatet uppgick till –3,7 MSEK (-0,8) Rörelseresultatet uppgick till -3,2 MSEK (-1,3)
Periodens resultat uppgick till 6,6 MSEK (10,8)

Periodens resultat uppgick till 14,8 MSEK (0,3)

Resultat per aktie uppgick till 2,26 SEK (4,13) Resultat per aktie uppgick till 5,08 SEK (0,10)

 

Koncernens finansiella översikt perioden q2 2016

Moderbolagets finansiell översikt perioden q2 2016

Totala intäkter uppgick till 5,9 MSEK (18,3) Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,09)
Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (-1,8) Rörelseresultatet uppgick till -1,9 MSEK (-0,9)
Periodens resultat uppgick till -1,1 MSEK (-1,6)

Periodens resultat uppgick till -1,9 MSEK (-0,9)

Resultat per aktie uppgick till -0,39 SEK (0,64) Resultat per aktie uppgick till -0,66 SEK (-0,34)


VD ord, andra kvartalet 2016

Så var ännu ett händelserikt kvartal till ända, och jag är glad att jag tillsammans med mina medarbetare nu beslutat om en strategi och långsiktig arbetsplan. Men ursprungsplanen; att investera i micro-bolag är och kommer under lång tid vara nummer ett för oss. Under kvartalet investerade vi i två nya och spännande bolag; e-commercebolaget Transiro Int AB och programvarubolaget ORGO TECH AB samt lanserade in-house projektet iApotek.se. I samband med lanseringen av iApotek.se strukturerade vi om in-house projekten (Shaveit.se och iApotek.se) till ett gemensamt bolag och genomförde en kapitalanskaffning om 3,5 MSEK i det bolaget. En viktig faktor när vi investerar är att bolaget har rätt kompetens och verksamhet som krävs för att notera bolaget på lämplig marknadsplats. Vi ser en godkänd notering som en bekräftelse på att bolaget håller den kvalitet vi eftersträvar.  Därför är det i linje med vår målsättning när två av våra befintliga innehav; Mobilåtervinning och Videoburst noterades under kvartalet. En viktig del för oss som investerare är att vara långsiktiga, men än viktigare att vara delaktig när våra innehav är i behov av kapital. Kvartal två blev det första kvartalet då NEVI fick bevisa vår aktiva ägarroll då både GoldX och DBP genomförde framgångsrika företrädesemissioner. New Equity Venture Int. AB var med och tecknade sin andel i emissionerna.

Finansiellt
Finansiellt var andra kvartalet utvecklande och utmanande för NEVI. Flera av våra innehav genomförde nyemissioner och vi deltog i samtliga. Vidare gjorde vi betydande aktieköp i Fastout, Sjöstrand, Mobilåtervinning och Videoburst och vi valde att lämna ett innehav fullt ut. Med tanke på att vi genomfört flera investeringar i befintliga och nya innehav har kassan minskat till 18,3 MSEK (25,8 MSEK) och det egna kapitalet i moderbolaget minskat till 43,7 MSEK (45,4 MSEK). Koncernens resultat tyngs av intressebolaget Mobilåtervinning och dotterbolaget GoldX. Jag ser positivt på Bolagens framtidsutsikter och på det arbete ledningen utför och vi ser långsiktigt på dessa innehav.

En framåtblick
Med strategi och långsiktiga planer på plats kommer vi fortsätta vårt arbete med att investera i micro-bolag. Och även om vi tror att “vår” marknad påverkas i mindre utsträckning av de stora makrofaktorerna ska vi vara lyhörda för den finansiella utvecklingen i världen. Stort fokus kommer ligga vid att hålla en stark kassa för att möjliggöra för tilläggsinvesteringar och nya investeringar. Och trots, eller tack vare, det oroliga marknadsklimatet ser jag stora möjligheter för oss att utvecklas i god takt under de kommande åren. Avslutningsvis är det viktigt för oss att framledes vara långsiktiga och aktiva ägare, stötta våra innehav i såväl med- som motgång. Men ibland måste vi ta svåra beslut, såsom att lämna bolag för nya investeringar för att skapa högsta möjliga avkastning för New Equity Venture Int AB:s aktieägare över tid!

Thomas Jansson
Verkställande direktör
2016-07-28

Koncernens innehav:                                                      Antal aktier/andelar                                                       Marknadsplats
2016-06-30

Noterade innehav

Goldx                                                                              72 653 370 st                                                                 Aktietorget

“GoldX affärsidé är att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla”
                            
Mobilåtervinning                                                            374 437 st                                                                         NGM MTF

“Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner”

Robert Friman                                                                 700 010 st                                                                      NasdaqFN
“Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett full-serviceerbjudande”

Double Bond Pharma                                                      826 887 st                                                                      Aktietorget

"DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-technologi BeloGal ™ . Med hjälp av denna teknologi vill bolaget sätta en ny standard för  administration av läkemedel vid behandlingen av onkologiska, infektions-, autoimmuna och andra sjukdomar."

Sjöstrand Coffee                                                             1 260 000 st                                                                   Aktietorget
"Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter"

FastOut                                                                        8 135 862 st                                                                          Aktietorget

"FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloter i hela världen. Genom bolagets produkt kapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder"

Videobur Sthlm                                                              1 617 268 st                                                                        Aktietorget          
“Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva Handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner”

Ej noterade innehav

ORGO TECH                                                                     45 %                                                                                                           

“Bolaget inriktar sin verksamhet mot utveckling av IT-relaterade tjänster och programvaror, såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänster utvecklas för att kunna säljas på en internationella marknaden”

Transiro Int                                                                     16 %                                                                                                           

“Transiro utvecklar e-commerce tjänster inom transportsektorn och har idag kunder såsom Arlanda Express och Buss Akuten. Bolagets tjänster utvecklas och säljs primärt på den skandinaviska marknaden”

Partner FK                                                                       ca 8 %                                                                            

“Partner FK är en partnerägd aktör verksam inom aktiemäkleri och Corporate Finance med fokus på transaktioner i, mindre och medelstora bolag, både på och utanför börsen. Vår erfarenhet, kompetens och vårt kontaktnät möjliggör flexibilitet itransaktionsutförandet utan att göra avkall på kvalitet. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade”.

In-house projekt

B18 Invest 1 AB                                                              88,5 %                                                                           

“Bolaget har till affärside att utveckla tjänsterna iApotek.se och Shaveit.se. Bägge tjänsterna har som mål att sälja produkter via e-handel till förmånliga priser”

Antalet aktier 2016-06-30

Bolaget har per 2016-06-30, 2 910 900 stycken aktier.

Varav 266 666 av serie A och 2 644 234 stycken av serie B.

Kommande rapporter

Delårsrapport tre 2016                                                   27 oktober 2016

Bokslutskommuniké för 2016                                          9 februari 2016

Styrelse & VD per 2016-06-30

Thomas Jansson, ledamot, VD                                        

Tomas Du Rietz, ledamot, ordf          

Carl Kock, ledamot                                                                                      

Christian Kronegård, ledamot

Prenumerera

Dokument & länkar