Halvårsrapport ett - 2015

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för New Equity Venture Int. AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden 2015-01-01 - 2015-06-30


Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT HALVÅR ETT 2015
Totala intäkter uppgick till 34,2 MSEK (61,2)
Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-2,9)
Periodens resultat uppgick till 10,8 MSEK (-3,3)
Resultat per aktie uppgick till 4,13 SEK (-1,27)

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT HALVÅR ETT 2015
Totala intäkter uppgick till 0,6 MSEK (0,0)
Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-0,8)
Årets resultat uppgick till 0,3 MSEK (-0,8)
Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (-0,32)

ANTALET AKTIER
Bolaget har per 2015-06-30, 2 610 000 stycken aktier.
Varav 200 000 av serie A och 2 410 000 stycken av serie B.

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport tre            20 november
Bokslutskommuniké 2015        19 februari 2016
    
STYRELSE & VD INNEHAV
Thomas Jansson, ledamot, VD        200 000 stycke av serie A, 539 072 stycken av serie B
Tomas Du Rietz, ledamot, ordf.         0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B
Carl Kock, ledamot            0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B
Christian Kronegård            0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B


VD har ordet

Det är självklart glädjande att kunna presentera ytterligare ett kvartal med positivt resultat och ökat substansvärde. Vi har under våren fört dialog med flertalet Bolag om investeringar och vi investerade slutligen i läkemedelsbolaget Double Bond Pharmaceutical. Efter periodens utgång gjorde vi vår andra investering i IT-säkerhetsbolaget Eyeonid Technology och jag är övertygad om att vi kommer uppnå målet om fyra investeringar under 2015. Avseende vårt ”in-house” projekt ligger vi fortfarande i planeringsstadiet, men målet att lansera ett projekt under 2015 står fast.

Finansiella höjdpunkter
Bolagets finansiella utveckling har under perioden varit stark. Substansvärdet har under andra kvartalet ökat från 32,39 MSEK till 40,56 MSEK vilket motsvarar en ökning på 25,2 %. Avseende koncernens resultat kommer huvudsakligen vinsten från intressebolaget Acrinova AB som avyttrade sina dotterbolag under andra kvartalet 2015. Vi inväntar nu med tillförsikt på vad styrelsen för Acrinova ska presentera för framtidsplaner. Likt kvartal ett är vi mindre nöjda med kursutvecklingen i Robert Friman. Vi hoppas dock på en uppvärdering under hösten då ledningen genom pressmeddelande kommunicerat positiv händelseutveckling under de senaste månaderna. Målet att NEVI ska vara skuldfritt under kvartal tre ligger kvar och är högst upp på agendan.  

En framåtblick
Jag har nu varit VD för Bolaget lite mer än ett år. Att jag tillsammans med mina medarbetare så snabbt hittat en fungerade affärsmodell och förbättrat vår finansiella ställning är såklart mycket glädjande. Nu ska vi fortsätta på den inslagna linjen och fokusera på investeringar inom micro-segmentet. Avslutningsvis ser jag positivt på den resterande delen av året och med flera intressanta investeringsobjekt under lupp samt aktivt arbete för värdeökning i befintliga innehav är jag övertygad om en fin utveckling för Bolaget.  
Innehav 2015-06-30
Robert Friman Int. AB – 52 000 000 stycken aktier, 15,07 %, bolaget är noterat på AktieTorget.
Robert Friman är ett bolag inom smyckesindustrin, VD Björn Friman.
För mer info: www.robertfriman.se

Stureguld Sverige AB – 56 508 857 stycken aktier, 65,70 %, bolaget är noterat på AktieTorget.
Stureguld är ett bolag inom metallindustrin, VD Johan Nilsson.
För mer info: www.stureguld.se

Acrinova AB – 515 399 stycken aktier, 41,70 %, bolaget är noterat på AktieTorget.
Acrinova är ett bolag inom fastighetsindustrin, VD Göran Månsson.
För mer info: http://www.acrinova.se

Double Bond Pharmaceutical Int AB - 1 250 000 stycken aktier av serie B, drygt 10 % av kapitalet, bolaget noterat på AktieTorget (listat den 10 juli 2015).
DBP är ett bolag inom läkemedelsindustrin, VD Igor Lokot.
För mer info: http://www.doublebp.com


Thomas Jansson
Verkställande direktör
17 augusti 2015

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar