Kallelse till årsstämma i NanoCap Group AB (publ)

Report this content

Stockholm 2021-04-21


Aktieägarna i NanoCap Group AB, org. nr. 556818-0300, kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2022 klockan 10:00 i lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 5 tr., Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 17 maj 2022. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev på adress NanoCap, Box 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post till ir@nanocapgroup.com. Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr och antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar på stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 17 maj 2022, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Bolaget kommer anpassa lokalerna efter anal närvarande med bakgrund av pågående pandemi och regleringar. 
 

Förslag till dagordning:  

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
 14. Val av revisor med eventuella revisorssuppleanter 
 15. Stämmans avslutande


 

Förslag till punkterna 9, 11-14 

Punkt 9

Styrelsen föreslår att 0,25 kr per aktie lämnas för verksamhetsåret 2021. Styrelsen föreslå avstämningsdag för utdelning till 2022-05-30 med utbetalning 2022-06-02.

Punkt 11 -14

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Arvode till ledamöter föreslås utgå med ett prisbasbelopp (för 2022) för ledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen, ordförande erhåller ytterligare ett halvt. Revisor föreslås erhålla ersättning enligt godkänd räkning. Förslag till styrelse kommer att presenteras senast i anslutning till årsstämman. Till revisor föreslås att Parsells Revisionsbyrå AB, med Jan Hamberg som huvudansvarig revisor, kvarstår. 

Handlingar

Förslag till beslut, med därtill hörande handlingar och ev. bilagor samt årsredovisningar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 21, i Stockholm samt på bolagets hemsida www.nanocapgroup.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna kan även skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin adress.


 

//


 

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)
NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera