Kallelse till årsstämma i New Equity Venture International AB

Report this content

Stockholm 2020-05-07

Aktieägarna i New Equity Venture International AB, org. nr. 556818-0300, kallas härmed till årsstämma den 17 juni 2020 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr., Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 11 juni 2020. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev på adress NEVI, Box 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post till ir@newequityventure.com. Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr och antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar på stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 11 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Förslag till dagordning:  

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
 14. Val av revisor med eventuella revisorssuppleanter 
 15. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och arbetande ledamöter
 16. Beslut om bemyndigande till nyemissioner
 17. Stämmans avslutande

Förslag till punkterna 11-16

Punkt 11 -14Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Arvode till styrelseledamot/ordförande föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp för ledamot/ordförande som inte är anställd i bolaget eller koncernen. Revisor föreslås erhålla ersättning enligt godkänd räkning. Förslag till styrelse kommer att presenteras senast i anslutning till årsstämman. Till revisor föreslås att Parsells Revisionsbyrå AB, med Jan Hamberg som huvudansvarig revisor, kvarstår.
Punkt 15Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till bolaget samt behålla medarbetarna  under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer utgör den totala ersättningen. Den fasta ersättning ska baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till tolv månadslöner. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelser med relevanta branscher och marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, betydande andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde, transparens och enkelhet. Styrelsen ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Punkt 16Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, såväl av serie A som serie B i enlighet med bolagsordningen. Bemyndigandet ska omfatta en utökning av bolagets aktier med högst det belopp som ryms inom bolagsordningens satta aktiegräns. Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv eller för att stärka bolagets balansräkning. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear.
HandlingarFörslag till beslut, med därtill hörande handlingar och ev. bilagor samt årsredovisningar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, i Stockholm samt på bolagets hemsida www.newequityventure.com senast två veckor före stämman. Handlingarna kan även skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin adress.
//
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar