Kallelse till årsstämma i New Equity Venture International AB

Report this content

Stockholm 2021-04-26

Aktieägarna i New Equity Venture International AB, org. nr. 556818-0300, kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2021 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr., Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 19 maj 2021. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev på adress NEVI, Box 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post till ir@newequityventure.com. Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr och antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar på stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 19 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Bolaget kommer anpassa lokalerna efter anal närvarande med bakgrund av pågående pandemi och regleringar. 

Förslag till dagordning:  

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
 14. Val av revisor med eventuella revisorssuppleanter 
 15. Stämmans avslutande

Förslag till punkterna 9, 11-14 

Punkt 9Styrelsen föreslår att 0,38 kr (0,25 kr ordinarie + 0,13 kr extra utdelning) per aktie lämnas för verksamhetsåret 2020. Styrelsen föreslå avstämningsdag för utdelning till 2021-05-31 med utbetalning 2021-06-03.
Punkt 11 -14Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter och att samtliga befintliga ledamöter blir omvalda. Arvode till ledamöter föreslås utgå med 23 800 kr per ledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen, ordförande erhåller ytterligare 23 800 kr. Revisor föreslås erhålla ersättning enligt godkänd räkning. Förslag till styrelse kommer att presenteras senast i anslutning till årsstämman. Till revisor föreslås att Parsells Revisionsbyrå AB, med Jan Hamberg som huvudansvarig revisor, kvarstår. 
HandlingarFörslag till beslut, med därtill hörande handlingar och ev. bilagor samt årsredovisningar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, i Stockholm samt på bolagets hemsida www.newequityventure.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna kan även skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin adress.
//
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.