Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Stockholm 2017-03-16


Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300 kallas härmed till bolagsstämma 18 april 2017 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 10 april 2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 10 april 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: NEVI, BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: ir@newequityventure.com.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 10 april 2017, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning  

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

 13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter

 14. Val av revisor

 15. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

 16. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

 17. Stämmans avslutande  

Förslag till beslut till punkterna 11 - 16 samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.


Styrelsen

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  

ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar