Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Report this content

Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300 kallas härmed till bolagsstämma 12 april 2016 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 6 april 2016, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 6 april 2015. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: NEVI, BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post:

ir@newequityventure.com.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 6 april 2016, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnade
 2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
 14. Val av revisor
 15. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
 16. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
 17. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut till punkterna 11 - 16 samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.
Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar