Kallelse till extra bolagsstämma i New Equity Venture Int. AB

Report this content

Stockholm 2018-05-28

Aktieägarna i New Equity Venture International AB (publ), org. nr. 556818-0300, kallas härmed till extra bolagsstämma 28 juni 2018 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 21 juni 2018, anmälan ska inkommit till bolaget senast 21 juni 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: NEVI, BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: ir@newequityventure.com.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 21 juni 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning:  

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning

  5. Val av en eller två justeringsmän

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Beslut om utdelning av aktier i Game Chest group AB

  8. Val av styrelse

  9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut punkt 7:

Styrelsen föreslår en utdelning aktier i innehavet Game Chest group AB. Syftet med utdelningen är att sprida ägandet och det som ett led i processen att notera bolaget på lämplig marknadsplats. Styrelsen föreslår att för nio innehavda aktier i New Equity Venture Int. erhålls två aktier i Game Chest group AB. Som mest kommer New Equity Venture Int. att dela ut 670 058 stycken aktier. Det totala utdelade värdet motsvarar 67 005,8 SEK i New Equity Venture Int. balansräkning.

 Styrelsen har anammat försiktighetsregeln och yttrar sig enligt nedan. Styrelsen har enlighet med försiktighetsregeln, 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen beslutat om extra utdelning. Bolaget har en stabil finansiell ställning och bolagets framtida drift försämras inte i samband med den extra utdelningen. Storleken på utdelningen är anpassad efter bolaget framtida behov av fritt eget kapital. Att utdelning sker i form av aktier medför ingen försämring av bolagets kassalikviditet.

Avstämningsdag för utdelning är: 2 juli 2018

Sista dag för handel med rätt till utdelning 28 juni 2018

Första dag för handel utan rätt till utdelning 29 juni 2018

Aktierna beräknas att distribueras 16 juli 2018

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen bedömer att utdelningen inte faller under den s.k. Lex Asea, vilket innebär att utdelningen kommer ge upphov till beskattning. Bolaget kommer efterfråga slutgiltigt besked i frågan av SKV i samband med att utdelningen beslutas på stämman

Styrelsens förslag till beslut punkt 8:

Styrelsen föreslår omval av samtliga ledamöter samt nyval av John Ekeberg som styrelseledamot. John är 36 år och idag bosatt i London. Han har en bred kompetens och erfarenhet inom internationell affärsutveckling och projektledning. De senaste åren har han arbetat med e-handel, konkurrent- och konsumentanalys, expansioner mot nya marknader m.m., i organisationer verksamma inom Europa och USA. Styrelsen är nöjda med att knyta till sig John och den kompetens han besitter, vilket stärker bolagets organisation ytterligare.

//

Styrelsen

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar