Kallelse till extra stämma

Report this content

Stockholm 2021-10-04


Aktieägarna i New Equity Venture International AB, org. nr. 556818-0300, kallas härmed till årsstämma den 11:e november 2021 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr., Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 3:e november 2021. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev på adress NEVI, Box 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post till ir@newequityventure.com. Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr och antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar på stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 3:e november 2021, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Bolaget kommer anpassa lokalerna efter anal närvarande med bakgrund av pågående pandemi och regleringar. 
 


Förslag till dagordning:  

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om nytt firmanamn
 8. Beslut av ny styrelsesammansättning
  Styrelsen föreslår att bestå av Kristoffer Martin, Thomas Jansson, Anders Bergström och Marcus Carning
  Till styrelsens ordförande föreslås Kristoffer Martin.  
 9. Stämmans avslutande
 

Förslag till punkterna

Punkt 7
Styrelsen föreslår nytt namn för firman:
7a) NanoCap Group AB (publ)

7b) NanoCap Group & Partners AB (publ)
7c) 45Street Capital AB(publ)
7d) 54Street Capital AB (publ)

Presentation av nya ledamöter kommer presenteras i separat meddelande i god tid innan stämman. 

För namnbyte krävs röstmajoritet om ⅔-delar av på stämman närvarande röster. 

 

Handlingar

Förslag till beslut, med därtill hörande handlingar och ev. bilagor samt årsredovisningar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, i Stockholm samt på bolagets hemsida www.newequityventure.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna kan även skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin adress. 

//

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

 

New Equity Venture Int. AB 

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.