Kommuniké från årsstämma

Report this content

Stockholm 2018-04-17

Idag 2018-04-17 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske.

  • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Thomas Jansson, Robin Vestersten, Carl Kock och Christian Kronegård, samtliga omval. Thomas Jansson fortsätter som som ordförande.

  • Stämman beslutade om omval revisorsfirma i Parsells Revisionsbyrå AB med huvudrevisor Jan Hamberg.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2018. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning. Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar