Kommuniké från årsstämma i NEVI

Idag 2016-04-12 höll NEVI årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

-       Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens.
Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag.
För verksamhetsåret 2015 ska ingen utdelning ske.

-       Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

-       Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Thomas Jansson, Tomas Du Rietz, Carl Kock och Christian Kronegård samtliga omval. Tomas Du Rietz förslås fortsätta som ordförande. 

-       Stämman beslutade om ny revisorsfirma i Parsells Revisonsbyrå AB med huvudrevisor Jan Hamberg.

-       Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2015. Samt ytterligare ett halvt prisbasbelopp till ordförande. 
Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.

Ersättningsprinciper enligt till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag.

-       Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

-       Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma genomföra en eller fler nyemissioner om upp till max 300 000 aktier(pro-rata A & B aktier) med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant.
Syfte med nyemission är att kunna öka investeringstakten.

//

        
För mer information kontakta:  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar