Kommunike från årsstämma i New Equity Venture International AB

Report this content

Idag 2020-06-17 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Följande materiella beslut fattades.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning för såväl bolaget som koncernen samt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. Det beslutades att ingen vinstutdelning ska ske.

 
  • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

 
  • Stämman beslutade att välja följande styrelse:

Omval av John Ekeberg, Christian Kronegård, Thomas Jansson. Nyval av Kristoffer Martin. John Ekeberg beslutades att fortsätta som ordförande. Carl Segersten utträde ur styrelsen. Stämman beslutade om omval av revisorsfirma i Parsells Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Jan Hamberg.

 Kort beskrivning om Kristoffer Martin:

Kristoffer Martin, född 1979, har lång erfarenhet som tränare och ledarskap inom idrott. Kristoffer ingår idag i Frölunda Indians tränarstab för seniorlaget.   

“Jag har i hela mitt vuxna yrkesliv jobbat inom hockey där jag fått mitt stora intresse av att utveckla och leda människor till att prestera på toppnivå. Min styrka är att kommunicera med- och leda andra människor. Lojalitet och prestigelöshet är något jag värdesätter högt. Jag brinner för utveckling av människor och tror att prestationen ger resultatet”.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2020. Detta avser ledamöter som inte är anställda av bolaget eller i koncernen. Stämman beslutade att revisor ska ersättas enligt godkänd räkning. 

 
  • Stämman beslutade om att inte anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag.

 
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner enligt styrelsens förslag. 

 

Stämmans beslut var under samtliga punkter enhälligt.
 

För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com 

www.newequityventure.com
 

New Equity Venture Int.AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar