Kommuniké från extra bolagsstämma

Report this content

Stockholm 2018-06-28

New Equity Venture International AB (“NEVI”) höll idag extra bolagsstämma. Stämman var enhällig i sina beslut enligt nedan som fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Utdelning

Stämman beslutade om utdelning av aktier i Game Chest Group AB (“Game Chest”). Antalet aktier som ska delas ut uppgår till 670 054 stycken (eller så nära det antalet som de går). Eminova ska anlitas för att sälja eventuella återstående aktier för att därefter dela ut den resterande likviden till bolagets aktieägare.

Syftet med utdelningen är att sprida aktierna i Game Chest inför notering på passande handelsplattform.Bokfört värde för innehavet är 67 005,4 kronor och hela värdet kommer delas ut och överföras till aktieägarna. Styrelsen anser att utdelningen inte kommer att skada bolagets finansiella status ur ett försiktighetsperspektiv och inte heller ur ett långsiktigt perspektiv sett utifrån verksamhetens art. Styrelsen anser att bolaget även efter utdelning har finansiell styrka att bedriva sin verksamhet enligt befintlig plan.

Varje heltal 9 innehavda aktier i NEVI ska ge rätt till 2 aktier i Game Chest. Det totala antalet aktier som delas ut är 670 054 aktier. Det totala utdelade värdet motsvarar 67 005,4 kronor i NEVI:s balansräkning. Aktierna i Game Chest är bokförda enligt kvotvärdet 0,1 kronor per styck och således påverkas eget kapital i NEVI endast marginellt av denna utdelning.

Avstämningsdag för utdelning: 2 juli 2018

Sista dag för handel med rätt till utdelning: 28 juni 2018

Första dag för handel utan rätt till utdelning: 29 juni 2018

Aktierna beräknas att distribueras: 16 juli 2018

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att göra mindre ändringar i förslaget till utdelning som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket. Styrelsen bedömer att utdelningen inte faller under den s.k. Lex Asea, vilket innebär att utdelningen kommer ge upphov till beskattning. Bolaget kommer efterfråga slutgiltigt besked i frågan av Skatteverket i samband med att utdelningen beslutas på stämman

 Styrelsen har anammat försiktighetsregeln och yttrar sig enligt följande. Styrelsen har enlighet med försiktighetsregeln, 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen beslutat om extra utdelning. Bolaget har stabil finansiell ställning och bolagets framtida drift försämras inte i samband med den extra utdelningen. Storleken på utdelningen är anpassad efter bolaget framtida behov av fritt eget kapital. Samt att utdelning sker i form av aktier för att inte försämra bolagets kassalikviditet.

Ny styrelseledamot  

Stämman beslutade om omval av samtliga nuvarande ledamöter samt nyval av John Ekeberg som ledamot. John är 36 år och idag bosatt i London. Han har en bred kompetens och erfarenhet inom internationell affärsutveckling och projektledning. De senaste åren har han arbetat med e-handel, konkurrent- och konsumentanalys, expansioner mot nya marknader m.m., i organisationer verksamma inom Europa och USA. Styrelsen är nöjda med att knyta till sig John och den kompetens han besitter, vilket stärker bolagets organisation ytterligare.

 // För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar