NEVI genomför företrädesemission

Report this content

Stockholm 2017-06-02

Styrelsen för NEVI har beslutat om att genomföra en företrädesemission i enlighet med bemyndigandet från årsstämman 2017-04-18.

Motivet till emissionen är att kunna genomföra fler investeringar, utveckling av fler in-house projekt samt att sprida ägandet.

Villkor för emissionen:  

 • Avstämningsdag ska vara 12 juni 2017
  Sista dag med rätt till företrädesrätt är: 8 juni 2017
  Första dag utan rätt till företrädesrätt är 9 juni 2017

 • Teckningskurs skall vara 60 SEK per aktie, för A som för B

 • Emissionsvolym som högst 11 643 540 SEK

 • Emission skall vara en företrädesemission, pro-rata mellan A & B aktier

 • Antal aktier i erbjudandet ska vara:

Högst 176 282 av serie B

Högst 17 777 av serie A
(för innehavda 15 aktier ger rätten att teckna 1 ny aktie)

 • Ökning av aktiekapitalet ska vara högst 194 059 SEK

 • Teckningsperioden skall vara under 14 juni  – 30 juni 2017 med rätt till förlängning

 • Handel med BTA: från 14 juni 2017 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket

 • Handel med TR 14 juni - 28 juni 2017

Memorandum och teaser kommer publiceras senast dagen innan teckningstiden påbörjas

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni  2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar