NEVI genomför förträdesemission

Report this content

Styrelsen i NEVI har den 3 september 2015 i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 22 april 2015 beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 12 179 986 SEK enligt villkoren nedan.
Vid full teckning kommer Bolagets aktiekapital att öka med 869 999 SEK till 3 479 999 SEK, och antalet aktier av serie A kommer öka från 200 000 till 266 666 och antalet aktier av serie B öka från 2 410 000 till 3 213 333 stycken.

Motivet till emissionen är att möjliggöra för Bolaget att utvecklas i den takt styrelsen önskar. Viktiga motiv för förevarande emission är att finansiera nya investeringar, minska skulderna samt sprida ägandet. Informationsmemorandum kommer att publiceras senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

Avstämningsdag:        10 september 2015, sista handelsdag inkl. rätt att erhålla teckningsrätter: 08 september 2015

Företrädesrätt:               Tre (3) innehavda aktier i Bolaget av serie A ger rätten att teckna en (1) ny
                                    aktie av serie-A
                                    Tre (3) innehavda aktier i Bolaget av serie B ger rätten att teckna en (1) ny
                                    aktie av serie-B

Teckningskurs:            Teckningskursen uppgår till 14,00 kr per aktie A som B.

Emissionsbelopp:        12 179 986 kronor

Teckningsperiod:         15 - 29 september 2015

Handel med
BTA B:                         Från 15 september 2015 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen

Handel med
TR B:                           15 – 25 september 2015

Teckning utan
företräde:                      Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 15 september 2015 till och med den 29 september 2015.
                                   Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”

Teckningsanmälan   
insändes till:            
Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg.
                              Fax: + 46 (0) 31 – 711 11 20
                              E-post: emissioner@partnerfk.se  


//               

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson

ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar