NEVI uppdaterar kring kapitalstrukturen

Stockholm 2020-01-20

Som en del i NEVIs strategi och värdeökande aktiviteter genomför bolaget kontinuerligt genomlysning av bolagets kapitalstruktur. Med det som bakgrund har NEVI amorterat ca 2,8 MSEK av kortfristigt lån och samtidigt tagit upp ett nytt lån om 8 MSEK med löptid  om 18 månader. Det nya lånet löper med en ränta om 1 % per månad och som säkerhet har aktier i portföljbolag lämnats. Långivare är Formue Nord Fokus A/S. Lånet bedöms bidra till större flexibilitet och möjliggöra fler investeringar i såväl nya som befintliga innehav. NEVI beaktar kontinuerligt kortsiktiga och långsiktiga finansieringsalternativ för att optimera bolagets finansieringsstruktur.   

//


För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


 

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.