NEVIs Bokslutskommuniké för 2019

Report this content

Stockholm 2020-02-20

Fullständig rapport finns bilagt.  

Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 21 februari 2020.


VD har ordet:
Vi börjar med att konstatera att vi för året 2019 visar en vinst på ca 8,6 MSEK (-13,8 MSEK - 2018), minskat antal innehav till 15 st, men de som är kvar är betydligt starkare och med betydligt bättre framtidspotential. Vi har under kvartalet konsoliderat in W & IT Solutions Group i NEVI-koncernen och på sikt förväntar jag mig att W & IT Solutions bidrar positivt till NEVI-koncernen med såväl kassaflöde som resultat. Vidare har vi starka innehav såsom HUBSO, MOBA, CGit, iApotek och Ayima som jag förväntar mig kommer bidra positiv till värdetillväxt i portföljen under kommande år.  

Bolagets intäkter under kvartal fyra var ca 5,7 MSEK vilket ska jämföras med 1,20 MSEK under Q3 2019 och 7,0 MSEK Q4 2018. Koncernens egna kapital var 55,4 MSEK i jämförelse med 40,5  Q3 2019 och 59 MSEK Q4 2018. Resultatet för koncernen var -6,8 MSEK (-12,4 MSEK 2018). Vårt mål är att kontinuerligt förbättra dessa mått, samt skapa än högre tillväxt av vårt substansvärde under kommande år. Tyvärr har utvecklingen av vårt underliggande substansvärde inte avspeglas i marknadsvärdet på NEVI, med det är något vi kommer arbeta med under kommande år. 

Under de kommande 3-5 åren har vi som strategi att öka antalet innehav till mellan 40-50 stycken samtidigt som våra tillgångar ska öka i värde till mellan 750 - 1000 MSEK. Detta kommer vi nå genom att hålla oss till vår befintliga plan, att genomföra såväl direktinvesteringar i NEVI som att stötta våra innehav i deras ambition att växa inom tillväxtmarknader via förvärv och organisk tillväxt. Vidare kommer vi under kommande år i än större utsträckning inrikta vår verksamhet mot USA och Storbritannien vilket leder till utlokalisering av vissa delar av organisationen. Målet med utlokalisering är att genom högre närvaro finna fler investeringar likt MOBA och Ayima. Under senare år har vi funnit att dessa marknader erbjuder investeringsmöjligheter till mer fördelaktiga villkor. Utöver det fortsätter vi utvärderingen och uppföljning av våra befintliga innehav, vi kommer fortsatt kräva positiva EBITDA-resultat, positiva kassaflöden eller en väldigt tydlig strategi för att uppnå dessa två krav inom rimlig tid. 

2020 har inletts i högt tempo och vi är likt tidigare positiva inför vår egen utveckling samtidigt som vi vet att det är nervöst på den stora makroekonomiska marknaden. Denna nervositet har dock inte nått vår marknad än, men vi håller ständigt örat mot rälsen för att  vara flexibla i vår verksamhet. Att vi under senaste fem åren i snitt haft substansvärde-tillväxt på upp mot 200 % är såklart kul och det har givit oss en robust plattform, men nu fokuserar vi på framtiden och lägger historiken bakom oss.  

På återhörande

Stockholm 2020-02-20

Thomas Jansson 

Verkställande direktör

New Equity Venture Int AB 

Prenumerera