Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18

Stockholm 2017-03-30

New Equity Venture håller årsstämma 2017-04-18. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i punkterna 11-16.

11.  Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

12. Arvoden till styrelsen ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per ledamot som ej är anställda i Bolaget.

Revisor ska ersättas med löpande räkning.

13. Styrelsen ska bestå av Thomas Jansson, Robin Vestersten, Christian Kronegård, Carl Kock. Samtliga omval.

14. Till revisor föreslås Parsells revisionsbyrå med Jan Hamberg som ansvarig revisor.

15. Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Styrelsen föreslår ersättningspolicy, villkor  och riktlinjer till bolagsledningen enligt följande:
Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna  under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max kunna uppgå till tolv månadslöner. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, betydande andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde, transparens och enkelhet. "Farfars-principen", varje enskild medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmste chef med utgångspunkt från ovan. Styrelsen för New Equity Venture Int. AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

16. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen om nyemissioner enligt:
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till kommande årsstämma ges rätten att besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet till bemyndigandet är att Bolaget även framledes ska kunna hålla samma höga investerings tempo.
 

Styrelsen

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar