Styrelsens förslag till årsstämman 2016-04-12

Report this content

Stockholm 2016-03-24

Styrelsens förslag presenteras enligt följande:

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

Styrelsen förslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Inga suppleanter avseende styrelsen eller revisorer.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslår att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2016. Samt ytterligare ett halvt prisbasbelopp till ordförande.

Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.

13. Val av styrelse

Styrelsen försår följande ledamöter:

Tomas Du Rietz, Carl Kock, Christina Kronegård, Thomas Jansson (samtliga omval)

14. Val av revisor

Styrelsen förslår revisionbyrån Parsells med huvudansvarig revisor Jan Hamberg.

15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max kunna uppgå till sex månadslöner. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, betydande andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde, transparens och enkelhet. "Farfars-principen", varje enskild medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmste chef med utgångspunkt från ovan. Styrelsen för New Equity Venture Int. AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

16. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

Styrelsen förslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma genomföra nyemissioner om upp till 300 000 nya aktier(pro-rata A & B aktier) med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant.

Styrelsen   

För mer information kontakta:  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar