Styrelsens förslag till vissa dagordningspunkter för kommande årsstämma 2018-04-17

Report this content

Stockholm 2018-03-29

New Equity Venture Int. AB (“Bolaget”) håller årsstämma 2018-04-17. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 11-16. För fullständig dagordning se Bolagets hemsida.   

11. Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

12. Arvode till styrelseledamot föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp för ledamot som inte är anställd i Bolaget.

Revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

13. Styrelsen föreslås bestå av Thomas Jansson, Robin Vestersten, Christian Kronegård, Carl Kock. Samtliga omval. Thomas Jansson föreslås fortsätta som ordförande.

14. Till revisor föreslås Parsells Revisionsbyrå AB med Jan Hamberg som huvudansvarig revisor.

15. Styrelsen har i uppgift att årligen överse Bolagets ersättning till anställda och ledning och föreslår att följande riktlinjer ska gälla inom området. Bolaget ska erbjuda samtliga medarbetare en attraktiv total kompensation som verkar för att behålla kompetent personal i en bransch där konkurrensen kring kvalificerade medarbetare är hård. Ersättningen ska vara marknadsmässig och innehålla villkor samtidigt som motiverar Bolagets medarbetare att verka i aktieägarnas intresse. Såväl individuella insatser som gruppens prestationer ska premieras och gå att koppla till av styrelsen tydligt uppsatta mål. Målen syftar till att uppfylla Bolagets långsiktiga strategi och den resultatutveckling som kommer aktieägarna till godo. Ersättningen kan utgöras av fast och/eller rörlig lön tillsammans med pension och ev. ytterligare anställningsförmåner. Den rörliga ersättningen skall högst kunna uppgå till motsvarande tolv månadslöner av fast lön. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall.

16. Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, såväl av serie A som serie B i enlighet med bolagsordningen. Bemyndigandet ska omfatta en utökning av Bolagets aktier med högst det belopp som ryms inom bolagsordningens satta aktiegräns. Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen              

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar