Upptagande av kredit samt riktad emission

Stockholm 2019-01-15

Som NEVI tidigare kommunicerat har Bolaget sökt efter en kapitalinjektion för att möjliggöra nya investeringar samt tilläggsinvesteringar i befintliga innehav.

Styrelsen har 2019-01-15 beslutat sig för att genomföra en riktad emission om 2,0 MSEK till kursen 20,0 sek per aktier av serie B. Samt ta upp ett lån om 3,0 MSEK, ränta 10 % löptid 12 månader. Efter genomförs emission kommer bolaget aktiekapital uppgå till 3 115 257 SEK fördelat på 284 443 aktier av serie A och 2 830 814 aktier av serie B. Såväl tecknare som långivare är Gerhard Dal.

NEVI har vid två tidigare tillfällen genomfört företrädesemissionen med teckningsgrad på 34 % respektive 54 % vilket underbygger styrelsens beslut att genomföra en riktad emission istället för en företrädesemission i rådande marknadsklimat. NEVI kommer framledes fortsätta sonderingen kring att finna fler starka investerare för eventuellt ytterligare kapitaltillskott.       

//

            
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar