Verksamhetsuppdatering New Equity Venture

Stockholm 2018-09-18

 Sedan rapporten för kvartal två publicerades har förändringar genomförts inom organisationen i syfte att öka tempot internt samt öka aptiten för nya investeringar. Som kommunicerats har en investering inom e-sport genomförts och det fortgår även dialog med flertalet andra bolag om ytterligare investeringar inom detta segment, men även inom andra segment. Likt tidigare ligger vårt främsta fokus på investeringar i nano-cap bolag och det gäller oberoende sektor. Positivt är att NEVI nu i jämförelse med tidigare i allt större utsträckning blir kontaktade av duktiga och utvecklingsbara bolag som ser NEVI som en intressant samarbetspartner och delägare som kan vara med att driva utvecklingen framåt. Med fler potentiella investeringar har även behovet av medinvesterare med rätt profil så att rätt kompetens runt bolagen ökar.

Med avsikt att optimera möjligheten att investera i nya projekt och bolag har NEVI under senaste tiden genomfört en noggrann utvärdering av nuvarande innehav och kunnat konstatera att en del av innehaven presterat långt under både plan och förhoppning. I NEVIs affärside ingår att investera i bolag med hög risk, där värdeökning kan komma understiga förväntningarna varför detta inte är något att överraskas över. Givet att innehavets framtida förhoppningar som kunde identifieras vid investeringstillfället fortsatt finns kvar är NEVI alltjämt långsiktiga ägare. Det ska även givetvis noteras att ett flertal bolag har presterat över förhoppning vilket bl.a. kan sägas gälla iApotek, Ayima, CGit och Hubso (vilket NEVI har som mål att det ska noteras under 2019) som samtliga ser ut att komma växa ytterligare och på sikt utvecklas till stabila och vinstgenererande bolag. Som konsekvens av den utvärdering som vidtagits och som kontinuerligt ska fortgå kommer kraven på innehaven att skärpas vilket i vissa fall inte utesluter avyttring i form av en delvis eller ett helt utträde ur innehavet. Detta vidtas för att öka möjligheten att skapa bästa möjliga avkastning över tid för våra aktieägare.

//

            För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2018.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar