Nanologicas bokslutskommuniké jan-dec 2019

Report this content

FINANSIELL SAMMANFATTNING

 • Nettoomsättningen ökade till 10 227 TSEK (4 145), varav fjärde kvartalet 2 981 TSEK
  (2 276)
 • Rörelsens kostnader uppgick till -34 442 TSEK (-25 719), varav fjärde kvartalet -9 746 TSEK (-6 956)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -19 588 TSEK (-20 889), varav fjärde kvartalet -6 226 TSEK (-4 578)
 • Resultat per aktie var -1,18 SEK (-1,80), varav fjärde kvartalet -0,37 SEK (-0,28)
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 065 TSEK (21 828). Bolaget har efter periodens utgång upptagit lån om 10 MSEK, samt avser att genomföra en nyemission.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Process inledd för framtagande av studieläkemedel NIC-001
 • Samarbetsprojekt med AstraZeneca förlängt
 • Nanologicas patent med titeln ”Improved method for stem cell differentiation in vivo by delivery of morphogenes with mesoporous silica and corresponding pharmaceutical active ingredients” godkänt i Europa
 • Förnyat avtal med växtskyddsbolag
 • Lån om 7 MSEK inom tidigare tecknade kreditramar upptogs för att genomföra investeringar framförallt inom preparativ kromatografi

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Beslut om att genomföra en företrädesemission som vid fullteckning tillför bolaget cirka 55,4 MSEK
 • Dotterbolag i Australien startat för kliniska studier med NIC-001
 • Anslag beviljat för forskningsprojekt som nyttjar Nanologicas teknologi
 • Lån om 10 MSEK inom tidigare tecknade kreditramar upptogs för att genomföra investeringar framförallt inom preparativ kromatografi

STORA FRAMGÅNGAR UNDER 2019

Under 2019 har vi visat en tydlig och kontinuerlig tillväxt, vilket resulterat i bolagets högsta årsomsättning hittills. Sommarens transformerande affär inom preparativ kromatografi ledde till att vi kunde starta produktion av silika i stor skala. Detta medger hög tillväxt över lång tid och skapar förutsättningar för att bygga en väsentligt större affär än dagens.

Nettoomsättningen för helåret 2019 mer än fördubblades till 10 227 TSEK, vilket innebär en ny rekordnotering för Nanologica. Tillväxten kommer från en ökad försäljning inom kromatografi, framförallt i Kina, liksom flera av projekten inom drug development. Vår bedömning är att tillväxten fortsätter under 2020 baserat på ingångna kontrakt både för projekten inom drug development och försäljning inom analytisk kromatografi. Kostnaderna under helåret 2019 ökade, dels till följd av ökad produktion, dels eftersom vårt eget läkemedelsprojekt accelererar mot klinik, men framför allt för att vi påbörjat uppskalningen till storskalig produktion av silika och steget in på området för preparativ kromatografi.

Inom drug development startade vi under kvartalet processen att ta fram studieläkemedel för den kliniska studie inom gastropares som vi planerar att genomföra i Australien under 2020. Studien syftar till att studera säkerheten hos Nanologicas sublinguala (under tungan) formulering av metoklopramid (NIC-001) och jämföra den farmakokinetiska profilen mot den orala formulering av detta läkemedel som finns tillgänglig på marknaden idag. Inom projektet har vi också utfört andra förberedande aktiviteter för att kunna genomföra studien på ett bra sätt och så småningom hitta en partner som kan ta projektet vidare.

Vi har också nått framgångar inom samtliga våra partnerprojekt. Projektet med Vicore Pharma fortskrider planenligt och Vicore Pharma står nu i begrepp att genomföra toxikologiska studier varefter de planerar att starta en fas I-studie med den läkemedelskandidat som nyttjar vår teknologi (VP02). Under kvartalet förlängdes och utvidgades även vårt samarbetsprojekt med AstraZeneca. Detta innebär att utvärderingen av Nanologicas plattform, i syfte att förbättra formuleringen av en av AstraZenecas läkemedelssubstanser, fördjupas.

Vi slöt dessutom ett nytt avtal för det växtskyddsprojekt vi arbetat med fram till 2018 och som därefter genomgått fältstudier. Det nya avtalet innebär att Nanologica för partnerns räkning ytterligare ska optimera formuleringen av substansen, samt även formulera andra aktiva substanser för växtskydd.

För närvarande pågår även förhandlingar med ett läkemedelsbolag om ett avtal med ett uppskattat värde om drygt 5 MSEK. Förhandlingarna väntas avslutas inom kort och mer information om projektet och avtalet offentliggörs när avtalet är slutligt definierat och signerat av båda parter.

Inom analytisk kromatografi är Kina fortsatt vår största marknad. Tillväxten, som drivits mycket av ett sedan tidigare etablerat nätverk, har mattats något och vi upplever en viss prispress från slutkunder. Vår partner Yunbo arbetar med att bredda sitt nätverk och i oktober deltog vi tillsammans med Yunbo på en stor konferens i Kina, där värdefulla nya kontakter knöts. Nu pågår arbetet med att bearbeta dessa för att fortsätta att växa på den kinesiska marknaden. Coronaviruset, som för tillfället blockerar stora delar av Kina, kommer troligtvis att påverka vår försäljning men det är i dagsläget svårt att säga på vilket sätt. Våra partners i Kina reser mycket för att bygga upp försäljningen, vilket de just nu inte kan. Vår bedömning är att vi inte kommer att se några stora effekter för årets första kvartal, därefter är situationen oviss. Vi följer utvecklingen noggrant.

På andra marknader har vi viss försäljning och vi fortsätter kontinuerligt att utvärdera potentiella distributörer för att hitta långsiktiga samarbetspartners. Under kvartalet utökade vi också vår portfölj av analytiska kolonner, vilket vi räknar med att fortsätta göra under 2020. Vi bedömer att kompletterande kolonner kan bidra till att öka försäljningen och öppna dörren för nya marknader.

Uppskalningsprocessen för produktion av silika i större volymer hos Sterling Pharma Solutions löper planenligt. Under fjärde kvartalet investerade vi cirka 21 MSEK, framförallt i utrustning för att genomföra uppskalning av produktionen, vilket finansierades med förskott från Yunbo samt via lån. Första leverans av testmaterial förväntas under tredje kvartalet 2020, varefter de första kommersiella produkterna är planerade att levereras under 2021.

Som jag berättat tidigare har vi sålt hela den första produktionsbatchen till Yunbo och vi arbetar förstås aktivt för att få fler kunder till denna del av vår affär. Införsäljningsprocessen för preparativ media är dock lång och så länge vi inte har material producerat i större skala är vi tidigt ute. När Sterling producerat testmaterial kan vi låta potentiella kunder utvärdera väsentligt större mängder av materialet och därmed också avancera i våra förhandlingar.

Testmaterial i större mängd är centralt eftersom de kolonner som används inom preparativ kromatografi ofta innehåller flera hundra kilogram silika, att jämföra med de cirka 2–3 gram som vanligtvis används i analytisk kromatografi. Detta förstärks av att kolonnerna används för att rena produkter som säljs som läkemedel, för vilka tillverkningsprocesserna är noggrant reglerade.

För att möjliggöra fortsatta investeringar i projekt som skapar tillväxt, såsom inom preparativ kromatografi och drug development, avser vi nu att genomföra en företrädesemission om cirka 55 MSEK. Företrädesmissionen har ett starkt stöd från flera av bolagets större ägare, vilka har för avsikt att teckna aktier motsvarande cirka 29,7 MSEK. Bolagets största ägare, Thomas Eldered via Flerie Invest AB, har utöver att teckna sin pro rata-andel, även förbundit sig att garantera hela emissionen, vilket visar på en stark tro på bolaget och på vart bolaget är på väg. Emissionslikviden avser vi att använda för att finansiera fortsatta projekt inom såväl preparativ kromatografi som drug development.

När vi sammanfattar 2019 har en betydande milstolpe i Nanologicas historia nåtts i och med starten av storskalig produktion av silika. Vi utvecklar dessutom affärsområdet drug delivery mot drug development och i och med den progression som gjorts öppnas dörrar till betydligt större affärer för båda våra affärsområden.

Andreas Bhagwani, vd

 

 

Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com