Nanologicas delårsrapport jan-mar 2022

Report this content

FINANSIELL SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 270 TSEK (5 622)
  • Rörelseresultatet uppgick till -15 592 TSEK (-6 768)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -15 915 TSEK (-7 845)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,57 SEK (-0,28)
  • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 3 969 TSEK (57 069)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • I januari tecknas en lånefacilitet om upp till 50 MSEK med bolagets huvudägare Flerie Invest AB. I samband med lånefacilitetens tecknande upptas ett lån inom densamma om 10 MSEK. Låneavtalet godkänns av efterföljande extra bolagsstämma den 7 februari 2022.
  • Nanologicas aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista den 29 mars 2022.
  • Katarina Alenäs tillträder som SVP Chromatography för att leda bolagets säljorganisation inom kromatografi globalt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Lansering av bolagets silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga®, startar
  • Ett lån om 20 MSEK upptas i april inom den lånefacilitet som i januari tecknades med Flerie Invest AB.

ETT NYTT KAPITEL INLEDS

Den 29 mars 2022 inleddes ett nytt kapitel i Nanologicas historia – som ett börsnoterat bolag. Genom att lista aktien på Nasdaq Stockholm Main Market får vi en ökad exponering och bättre möjligheter att attrahera institutionella och internationella ägare. Samtidigt startar nu lanseringen av våra produkter för preparativ kromatografi.

Kvartalets stora händelse var listbytet till Nasdaq Stockholm Main Market som vi genomförde den 29 mars. Att bli godkända för handel på huvudlistan är en kvalitetsstämpel för bolaget och den verksamhetsutveckling vi bedriver. Vi har processer och rutiner på plats för att driva bolaget i linje med de krav som ställs på en reglerad marknad, vilket gör att aktien i större utsträckning görs tillgänglig för såväl svenska som utländska institutionella investerare.

Verksamhetsfokus ligger nu på att lansera NLAB Saga®, vår silika för preparativ kromatografi. Vår nytillträdda SVP Chromatography Katarina Alenäs och jag smygstartade lanseringen med en lyckad konferens i Indien under april och nu följer ett pärlband av aktiviteter under andra och tredje kvartalet. Det är mycket glädjande att äntligen kunna resa igen för att träffa kunder. Att dessutom göra det i samband med att vi lanserar en produkt i världsklass, som möjliggör sänkta produktionskostnader för insulin och andra peptidläkemedel, känns fantastiskt. Vi ser en hög aktivitet inom utveckling av peptidläkemedel och upplevde ett stort intresse för våra produkter. Mot bakgrund av detta står vi fast vid att vi bedömer det rimligt att nå en försäljning inom kromatografi om 100 – 300 MSEK till år 2024.

Produktionen av vår första kommersiella silika för preparativ kromatografi är snart klar och med lättade reserestriktioner förstärker vi vår närvaro vid kontraktstillverkaren i England. Om inget oförutsett händer kvarstår vår bedömning att vi kommer att ha produkter att leverera under andra kvartalet 2022.

2022 har börjat starkt, även om de framsteg vi gjort ännu inte syns i våra böcker. När vi har lanserat vår produkt för preparativ kromatografi ökar möjligheterna för att växla upp bolagets omsättning markant. Vi är mer än redo att skriva nya kapitel i historien om Nanologica.

Södertälje i april
/Andreas Bhagwani, vd

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com