Kommuniké från årsstämma den 14 juni 2022 i Nattaro Labs AB (publ)

Report this content

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed kommuniké från årsstämman den 14 juni, vilken genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Utövande av rösträtt kunde endast ske genom förhandsröstning (poströstning) före stämman.

Vid årsstämma den 14 juni 2022 i Nattaro Labs AB (publ) beslutades:

  • att fastställa resultat- och balansräkningen,
  • att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2021,
  • att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,
  • att arvode till ordinarie styrelseledamöter utgår med 2/3 prisbasbelopp per år och till styrelsens ordförande med 1 och 1/3 prisbasbelopp per år,
  • att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning,
  • att omvälja styrelseledamöterna Daniel Röme, Eva Brundin, Anders Nilsson och Per Wernerson samt att nyvälja Birgitta Olson som styrelseledamot,
  • att omvälja Daniel Röme till styrelsens ordförande,
  • att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB revisor,
  • att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.
  • om principer i enlighet med valberedningens förslag för att utse valberedning inför årsstämman 2023.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Lund den 14 juni 2022

Nattaro Labs AB (publ)

För mer information om Nattaro Labs AB, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

______________________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com