NATTOPHARMA HAR ANSÖKT OM ATT AVLISTA SINA AKTIER FRÅN NASDAQ FIRST NORTH

Styrelsen för NattoPharma ASA har beslutat om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North.

Meddelande om sista handelsdag på NASDAQ First North kommer i god tid före sista handelsdag att meddelas via pressmeddelande.

Anledningen till avnoteringen är de låga handelsvolymerna både på Oslo Axess och Nasdaq First North. Därför vill styrelsen samla all handel på en marknad i syfte att öka aktiviteten i aktien och därmed ge aktieägarna bättre möjligheter att köpa och sälja aktier i bolaget.

Företaget har ca. 625 aktieägare registrerade för handel på Oslo Axess och ytterligare ca. 260 aktieägare registrerade för handel på Nasdaq First North. Styrelsen bedömer att en koncentration av handeln på Oslo Axess är det mest aktieägarvänliga alternativet.

Styrelsen anser därför att den har fullgjort sin skyldighet att skydda bolagets och alla aktieägares intressen genom att säkerställa att handeln med aktierna fortsätter på Oslo Axess. Styrelsen anser vidare att beslutet om eventuell avnotering inte strider mot god praxis på den svenska aktiemarknaden. Detta stöds också av ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden, som har rådfrågats i beslutsprocessen.

Aktiviteten på Nasdaq First North under perioden 1 januari 2018 till 26 juni 2018 var i genomsnitt 1,12 avslut per handelsdag med ett dagligt genomsnittligt värde om 17 500 kronor. Under samma period har i genomsnitt 5,8 avslut med ett dagligt genomsnittligt värde på 76 200 kronor genomförts på Oslo Axess. Handelsvolymen för Nasdaq First North indikerar att det finns litet intresse för att bedriva handel via marknaden och styrelsen anser att verksamheten inte stöder fortsatt notering på Nasdaq First North som sekundär handelsplats för bolagets aktier.

Styrelsen anser att det kan ansöka om avnotering utan stöd från en bolagsstämma, eftersom bolagets aktieägare huvudsakligen återfinns i Norge. Dessutom ägs över 45% av det totala antalet aktier som är registrerade i Sverige av stora aktieägare som redan är registrerade med betydande innehav i Oslo Axess. Dessa har samtyckt till avnotering från Nasdaq First North. Det betyder att av de totalt ca. 18,1 miljoner aktier som är registrerade i bolaget, är det ca. 850 000 aktier eller ca. 4,7% av det totala antalet aktier, som överförs till Oslo Axess.

Aktieägarna i NattoPharma, vars aktier är registrerade i Euroclear Sweden, kommer att kunna handla sina aktier på den norska marknaden, så snart de konverterats till ”Norska” aktier, detta sker via respektive förvaltares/Banks försorg. Nackdelarna med en avnoteringen från Nasdaq First North är således mycket begränsade.

NattoPharma har engagerat Eminova Fondkommission AB för att bistå i den praktiska hanteringen av att överföra aktierna för närvarande noterade på Nasdaq First North till Oslo Axess. För frågor avseende avnoteringen, vänligen kontakta; Eminova Fondkommission AB per telefon: 08-68421100, eller mail: info@eminova.se

Som tidigare nämnts är aktierna i NattoPharma ASA fortsatt noterade på Oslo Axess. Vilket innebär att informationsgivningen inte försämras. Aktieägare som önskar få löpande information i samband med bolagets meddelanden till Oslo Axess kan anmäla sig till bolaget för att prenummerera på pressmeddelanden via bolagets nyhetstjänst.


För mer information, vänligen kontakta:

Kjetil Ramsøy

CEO, NattoPharma

E-mail: kjetil.ramsoy@nattopharma.com


Denna information är föremål för upplysningskraven enligt avsnitt 5-12 i lagen om Norsk värdepappershandel.

Denna information är information som NattoPharma ASA (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande via byrån för kontaktpersonen som anges ovan klockan 8:00 CET den 22 augusti 2018.

Om oss

NattoPharma, the world leader in Vitamin K2 Research and Development, has invested millions of dollars in in-vitro, in-vivo, and clinical studies to document the effects of MenaQ7® Vitamin K2 as MK-7. This commitment has created the only patented and clinically validated K2 on the market. After establishing the first commercial Vitamin K2 with its flagship brand, MenaQ7®, NattoPharma has consistently answered and met market needs through the development of new production technologies: • In 2012, the company introduced MenaQ7® Crystals, which represented an important breakthrough in the new generation of Vitamin K2 products, producing the purest natural MK-7 available.• In 2014, NattoPharma introduced the only all-trans nature-identical synthesized Vitamin K2, MenaQ7® PURE. Not only did the company succeed in changing the market with MenaQ7® PURE – offering a high-quality, competitively priced ingredient – but its efforts were rewarded with the NutrAward for Best Functional Ingredient at Natural Products West/engredea 2015.Vitamin K2 is essential for the body to utilize calcium to build healthy, strong bones and to inhibit calcium deposits in the arteries. Published clinical studies have demonstrated the high bioavailability and proof of efficacy for Nattopharma’s all-trans MK-7 products in healthy and diseased populations, for bone and cardiovascular health. NattoPharma continues to build its competitive advantage through focus on IPR and has patents both granted and pending related to relevant healthbenefits and market segments, creating extra value for its customers. And NattoPharma staff consists of professionals people with longstanding experience in medical and biochemical research as well as pharmaceutical and food supplement development. By understanding and controlling the chemistry, NattoPharma provides the market all-trans MK-7 products, while our sales and marketing team has extensive knowledge of international market demands with which it supports our partners.

Prenumerera

Dokument & länkar