• news.cision.com/
  • Navamedic ASA/
  • Navamedic ASA utökar sitt erbjudande till att omfatta teckningsoptioner av serie TO 1 emitterade av Sensidose Aktiebolag till ett pris om 0,38 kronor kontant per teckningsoption av serie TO 1

Navamedic ASA utökar sitt erbjudande till att omfatta teckningsoptioner av serie TO 1 emitterade av Sensidose Aktiebolag till ett pris om 0,38 kronor kontant per teckningsoption av serie TO 1

Report this content

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare och Teckningsoptionsinnehavare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet, det Reviderade Erbjudandet och Teckningsoptionserbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare och Teckningsoptionsinnehavare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling och därtill hörande tillägg som har publicerats på Navamedics webbplats (https://navamedic.com/investors/stock-exchange-news/offer-for-sensidose/).

 

Pressmeddelande

25 april 2023

Den 29 mars 2023 offentliggjorde Navamedic ASA[1] ("Navamedic") ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sensidose Aktiebolag ("Sensidose") att överlåta samtliga aktier i Sensidose till Navamedic för ett pris om 6,27 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). En erbjudandehandling offentliggjordes samma dag den 29 mars 2023. Den 22 april 2023 offentliggjorde Navamedic ett höjt vederlag till aktieägarna i Sensidose om 8 kronor kontant per aktie samt fullföljde och förklarade Erbjudandet ovillkorat (det "Reviderade Erbjudandet"). Navamedic har beslutat att utöka sitt Reviderade Erbjudande till att omfatta teckningsoptioner av serie TO 1 i Sensidose ("Teckningsoptionerna") och erbjuder därmed innehavarna av Teckningsoptionerna 0,38 kronor kontant per Teckningsoption ("Teckningsoptionsinnehavarna" respektive "Teckningsoptionserbjudandet"). Teckningsoptionerna är noterade på Spotlight Stock Market. Navamedic har vidare beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 15 maj 2023.

 

Teckningsoptionserbjudandet

Navamedic har beslutat att utöka det Reviderade Erbjudandet till att även omfatta Teckningsoptionerna och erbjuder därmed Teckningsoptionsinnehavarna att överlåta samtliga sina Teckningsoptioner till Navamedic för ett pris om 0,38 kronor kontant per Teckningsoption. Det totala värdet av Teckningsoptionserbjudandet, baserat på de 2 265 000 utestående Teckningsoptionerna i Sensidose, uppgår till cirka 860,7 tusen kronor.

Navamedic har beslutat att förlänga acceptperioden för det Reviderade Erbjudandet till och med den 15 maj 2023. Utbetalning av vederlag för Teckningsoptioner som lämnas in i Teckningsoptionserbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 22 maj 2023.

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag för de av Navamedic förvärvade aktierna eller Teckningsoptionerna utgivna av Sensidose enligt det Reviderade Erbjudandet och Teckningsoptionserbjudandet.

Priset[2] per Teckningsoption i Teckningsoptionserbjudandet motsvarar en negativ premie om cirka 24 procent i förhållande till stängningskursen om 0,50 kronor den 25 april 2023 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Teckningsoptionserbjudandet), och en premie om cirka 32,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 0,2875 kronor den 25 april 2023.

Navamedics innehav av Teckningsoptioner

Navamedic har utanför Teckningsoptionserbjudandet förvärvat totalt 205 580 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 9,1 procent av Teckningsoptionerna. Navamedic har inte förvärvat Teckningsoptioner till ett pris överstigande 0,38 kronor per Teckningsoption.

Information om Teckningsoptionerna

Sensidose har utgivit totalt 2 265 000 Teckningsoptioner vilka berättigar Teckningsoptionsinnehavarna till nyteckning av 2 265 000 aktier i Sensidose. Varje Teckningsoption berättigar Teckningsoptionsinnehavaren till nyteckning av en (1) ny aktie i Sensidose. Teckningsoptionerna berättigar Teckningsoptionsinnehavarna till att teckna aktier under perioden 1 juni 2023 till och med den 15 juni 2023, till en teckningskurs om 9,00 kronor per aktie. Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market (tickerkod: "SENSI TO 1").

Mot bakgrund av att värdet på Teckningsoptionerna beräknat med tillämpning av såväl see-through value som med tillämpning av vedertagna värderingsprinciper (Black & Scholes-formeln) kan sägas ha ett försumbart värde, bedöms vederlaget för Teckningsoptionerna som skäligt.

Förlängning av acceptperioden

Navamedic har beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 15 maj 2023, klockan 15.00 (CEST) för att ge aktieägare och Teckningsoptionsinnehavare i Sensidose tid att överväga och acceptera det Reviderade Erbjudandet och Teckningsoptionserbjudandet.

Utbetalning av vederlag för aktier som har lämnats in i det Reviderade Erbjudandet kommer inte att påverkas och beräknas alltjämt kunna påbörjas omkring den 15 maj 2023. Utbetalning av vederlaget för Teckningsoptioner som lämnas in i Teckningsoptionserbjudandet beräknas påbörjas omkring den 22 maj 2023.

Navamedic förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptperioden. Meddelande om sådan förlängning kommer att offentliggöras av Navamedic genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

Navamedic förbehåller sig rätten att under den förlängda acceptperioden förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier eller Teckningsoptioner i Sensidose på annat sätt än genom det Reviderade Erbjudandet eller Teckningsoptionserbjudandet. Information om sådana förvärv av aktier eller Teckningsoptioner, eller åtgärder för att förvärva aktier eller Teckningsoptioner, kommer att offentliggöras enligt tillämpliga lagar och regler.

Tilläggshandling till erbjudandehandlingen

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 29 mars 2023. En tilläggshandling till erbjudandehandlingen offentliggjordes den 24 april 2023. En tilläggshandling, som återger innehållet i detta pressmeddelande, kommer att offentliggöras omkring den 28 april 2023, och kommer att finnas tillgänglig på Navamedics webbplats (www.navamedic.com/investors/stock-exchange-news/offer-for-sensidose/) och på Carnegie Investment Bank ABs webbplats (www.carnegie.se).

Information om det Reviderade Erbjudandet och Teckningsoptionserbjudandet

Information om Erbjudandet, det Reviderade Erbjudandet och Teckningsoptionserbjudandet finns tillgängligt på www.navamedic.com/investors/stock-exchange-news/offer-for-sensidose/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hjarrand, Ekonomidirektör för Navamedic

Mobil: +47 (0)917 62 842

Email: lars.hjarrand@navamedic.com

För administrativa frågor om Erbjudandet, det Reviderade Erbjudandet och Teckningsoptionserbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av Navamedic i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Denna information är sådan information som anses utgöra insiderinformation enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2023, kl. 22.10 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

 

Erbjudandet, det Reviderade Erbjudandet och Teckningsoptionserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, och Erbjudandet, det Reviderade Erbjudandet och Teckningsoptionserbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet, det Reviderade Erbjudandet och Teckningsoptionserbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.

 

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet, det Reviderade Erbjudandet och Teckningsoptionserbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

 

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, det Reviderade Erbjudandet och Teckningsoptionserbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Navamedics och Sensidoses kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Navamedic har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som Navamedic eller Sensidose har gjort eller kan komma att göra.

 

Carnegie AS ansvarar inte gentemot någon annan än Navamedic för att ge råd i samband med Erbjudandet, det Reviderade Erbjudandet och Teckningsoptionserbjudandet.

[1] Navamedic ASA är ett norskt publikt aktiebolag (Allmennaksjeselskap), med organisationsnummer 985 012 059 och med säte i Oslo, Norge. Navamedic ASA är börsnoterat på Oslo Børs.

[2] Källa för Sensidoses Teckningsoptioner: Infront.