NAXS Delårsrapport januari – mars 2022

Report this content

Första kvartalet 2022

  • Resultat efter skatt uppgick till 40,1 (44,6) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,60 (4,00) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 871 MSEK (78,12 SEK per aktie) per den 31 mars 2022, jämfört med 823 MSEK (SEK 73,78 per aktie) per den 31 december 2021.
  • Nettokassan uppgick till 332 MSEK (29,75 SEK per aktie) per den 31 mars 2022, jämfört med 266 MSEK (23,81 SEK per aktie) per den 31 december 2021.
  • Årsstämman 2022 beslutade att lämna en utdelning om 3,50 SEK per aktie.

VD-kommentar

Den starka utvecklingen 2021 fortsatte under första kvartalet då substansen per aktie växte med 5,9% och med 24% mätt över en tolvmånadersperiod.

Under första kvartalet gjorde NAXS ett nytt investeringsåtagande till Mimir Industries AB, ett investeringsbolag som är en uppföljning till Mimir Invest AB där NAXS är en investerare. Efter kvartalets slut genomförde NAXS ett nytt åtagande till JAB Investment Partners – JCP V, som bl a kommer fokusera på sektorn djursjukvård. NAXS är investerare i de två senaste fonderna som JAB reste innan JCP V.

Årstämman godkände förslaget avseende en utdelning om SEK 3,50/aktie för helåret 2021 och NAXS har sammantaget under de senaste 5 åren distribuerat 25,17 SEK per aktie till sina aktieägare via utdelningar och återköp.

Detta blir mins sista kvartalsrapport som VD och jag vill återigen passa på att tacka NAXS aktieägare för ert förtroende och önska bolaget all framgång i framtiden.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

2022
1/1–31/3
2021
1/1–31/3
Resultat efter skatt, TSEK 40 117 44 621
2022
31/3
2021
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 495 771 513 925
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 57 63
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 120 675 86 012
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 616 446 599 937
Övriga investeringar, TSEKTotal exponering mot private equity fonder, TSEK 44 463 44 693
Nettokassa, TSEK 331 793 265 523
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 44,45 46,08
Övriga investeringar per aktie, SEK 3,99 4,01
Nettokassa per aktie, SEK 29,75 23,81
Eget kapital per aktie, SEK 78,12 73,78
Börskurs, SEK 65,00 64,80

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: 073 311 00 11

Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2022 klockan 18,30 (CET).

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)

Org.nr 556712-2972

Grev Turegatan 10

114 46 Stockholm

Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.