Bokslutskommuniké 2018

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2018 

 >      Nettoomsättningen ökade med 24% till 406,7 Mkr (327,3). I USD ökade nettoomsättningen med 14%.

 >      Orderingången ökade med 12% till 474,7 Mkr (422,3). I USD ökade orderingången med 4%.

 >      EBITA uppgick till 36,0 Mkr (-1,1), motsvarande en EBITA-marginal om 8,9% (-0,3).

 >      Justerat* EBITA uppgick till 36,0 Mkr (12,4), motsvarande en justerad* EBITA-marginal om 8,9% (3,8).

 >      Rörelseresultatet uppgick till 34,9 Mkr (-2,7). Rörelsemarginalen uppgick till 9,0% (-0,8).

 >      Resultat efter skatt uppgick till 34,7 Mkr (-10,2).

 >      Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,06 kr (-0,74) och efter utspädning till 2,06 kr (-0,74)**.

HELÅRET 2018

 >      Nettoomsättningen ökade med 15% till 1 617,0 Mkr (1 400,1). I USD ökade nettoomsättningen med 14%.

 >      Orderingången ökade med 10% och uppgick till 1 664,5 Mkr (1 509,2). I USD ökade orderingången med 8%.

 >      EBITA uppgick till 132,2 Mkr (70,2), motsvarande en EBITA-marginal om 8,2% (5,0).

 >      Justerat* EBITA uppgick till 143,8 Mkr (113,7), motsvarande en justerad* EBITA-marginal om 8,9% (8,1).

 >      Rörelseresultatet uppgick till 127,6 Mkr (65,6). Rörelsemarginalen uppgick till 7,9% (4,7).

 >      Resultat efter skatt uppgick till 104,6 Mkr (40,4).

 >      Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,37 kr (2,42) och efter utspädning till 6,24 kr (2,38)**.

 >      Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET  

 >      NCAB etablerade ett nytt dotterbolag i Malaysia i december 2018.

 >      I november 2018 fattades beslut om att starta upp ett bolag i Nederländerna. Rekrytering av Managing Director pågår.

 >      I februari 2019 skrevs avtal om att förvärva 100% av aktierna i Multiprint A/S, Danmark.

NYCKELTAL  Okt-dec Jan-dec
2018 2017 % 2018 2017 %
Orderingång, Mkr  474,7  422,3 12 1 664,5 1 509,2 10 
Orderingång, MUSD 52,5  50,7  4 191,1 176,8 8 
Nettoomsättning, Mkr  406,7  327,3 24 1 617,0 1 400,1 15 
Nettoomsättning, MUSD 45,1  39,6  14 186,0 163,8 14 
Bruttomarginal, %  32,7  29,7 31,3 30,2
EBITA, Mkr 36,0  -1,1 132,2 70,2 88 
EBITA-marginal, % 8,9  -0,4 8,2 5,0
Justerat* EBITA, Mkr  36,0  12,4 192 143,8 113,7 26 
Justerad* EBITA-marginal, %  8,9  3,8 8,9 8,1
Rörelseresultat, Mkr  34,9  -2,7 127,6 65,6 94 
Resultat efter skatt, Mkr  34,7  -10,2 104,6 40,4 159 
Resultat per aktie före utspädning**, kr 2,06  -0,74 6,37 2,42 156 
Resultat per aktie efter utspädning**, kr 2,06  -0,74 6,24 2,38 155 
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 41,0  12,2 237 69,9 37,4 87 
Avkastning på eget kapital, % 51,9 30,3
Genomsnittlig växelkurs SEK/USD 9,04  8,32 8,57  8,61
Genomsnittlig växelkurs SEK/EUR 10,33  9,80 10,26  9,63

* Justerat för jämförelsestörande poster om totalt 11,6 Mkr under helåret 2018, 43,5 Mkr för helåret 2017, varav 13,5 Mkr fjärde kvartalet 2017. Justeringarna avser kostnader för börsnotering samt slutliga förlikningskostnader med den ryska skattemyndigheten.

** På årsstämman den 14 mars 2018 beslutades om en split av aktien 10:1. Resultat per aktie har retroaktivt beräknats på genomsnittligt totalt antal aktier efter split för respektive period

VD HAR ORDET

Stolt över att presentera NCABs fjärde kvartal 2018

Vanligtvis är NCABs fjärde kvartal det svagaste under året. Under detta kvartal 2018 ökade dock omsättningen med 24 procent i SEK. I USD ökade omsättningen med 14 procent och tre av fyra regioner redovisade en tvåsiffrig ökningstakt. Också vårt EBITA-resultat blev mycket starkare än året innan och marginalerna förbättrades. Orderingången i USD ökade något långsammare i kvartalet än genomsnittet för året, men vår verksamhet fortsätter att utvecklas positivt och vi ser fortsatt inga tecken på avmattning. 

De satsningar vi har gjort på nya marknader i Europa fortsätter att ge oss tillväxt. I Norden har vi haft såväl en hög lönsamhet som en tydlig försäljningsökning. I Asien fortsätter också efterfrågan att öka kraftigt.

Förutsättningarna har varit svårare i USA. De införda tullarna på 10 procent på import från Kina kan ha påverkat försäljningen något, även om det är positivt att det ännu inte blivit en höjning till 25 procent, vilket tidigare aviserats. Att producera i Kina är fortfarande det bästa alternativet. Importtullarna har inneburit viss turbulens på marknaden även om det fortsatt är för tidigt att bedöma konsekvenserna. 

Jag är nöjd över att vi fortsätter att expandera och etablera verksamhet i flera nya länder. Som vi tidigare meddelat har vi startat ett bolag i Malaysia där vi nu fortsätter att rekrytera. Malaysia är en intressant marknad med stor produktion av kretskort med en växande efterfrågan på mönsterkort. Också i Nederländerna startar vi nu upp verksamhet och bygger upp en organisation för Beneluxområdet. Vår erfarenhet från andra etableringar i nya länder är att vi behöver investera under några år innan den nya verksamheten börjar visa lönsamhet.

Vi har också nyligen meddelat att vi förvärvar ett danskt bolag, Multiprint, vilket är mycket spännande.

Vi välkomnar nya medarbetare och en årlig omsättning på drygt 60 Mkr till NCAB. Ett fint och lönsamt bolag som ytterligare stärker vår position i Norden.

Sammantaget är vi glada över att presentera ännu ett starkt kvartal som avslutar vårt första år på börsen. Jag vill passa på att tacka alla våra engagerade och kompetenta medarbetare för deras insatser under året som gått! 

Hans Ståhl

VD och koncernchef NCAB Group AB

Denna information är sådan information som NCAB Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari, 2019 kl. 06:00 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager

Telefon: +46 707 63 81 25

E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB

NCAB är en världsomspännande marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterade på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost”. NCAB grundades 1993 sedan dess karaktäriserats av en entreprenörs och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har lokal närvaro i 17 länder in Europa, Asien och Nordamerika och med kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen uppgick 2018 till 1 617 miljoner kronor. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCAB:s tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.

Om oss

NCAB Group är en av världens ledande leverantörer av mönsterkort och erbjuder designstöd, prototyper, produktion och kvalitetssäkring till 1 725 kunder på cirka 45 marknader globalt. Företaget erbjuder ett brett spektrum av mönsterkort som produceras i externa fabriker, huvudsakligen belägna i Kina. NCAB har cirka 378 anställda, 17 lokala dotterbolag runt om i världen och omsätter cirka 1,6 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar