Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB (publ) den 13 maj 2019

Report this content

NCAB Group AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 13 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag att vinstmedel skulle disponeras så att utdelning om 4,50 kronor per aktie ska delas ut till aktieägarna och att resterande belopp av den ansamlade vinsten ska överföras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade att styrelsearvode om totalt 2 775 000 kronor ska utgå. 700 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 350 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode för arbete i revisionsutskott, utöver styrelsearvode, ska utgå med 150 000 kronor för ordförande och med 50 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att arvode för arbete i ersättningsutskottet, utöver styrelsearvode, ska utgå med 25 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Christian Salamon, Jan-Olof Dahlén, Per Hesselmark, Magdalena Persson, Hans Ramel, Gunilla Rudebjer och Hans Ståhl som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Christian Salamon omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor valdes revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som meddelat att Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde de av valberedningen föreslagna principerna för hur valberedningen ska utses.

Stämman beslutade att anta riktlinjerna för ersättning till verkställande direktör och övriga personer i Bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning ska ske kontant. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager

Telefon: +46 707 63 81 25

E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB

NCAB en marknadsledande leverantör av mönsterkort som tar på sig fullständigt leverantörsansvar mot sina kunder med sin starka fabriksnärvaro i framför allt Kina. NCAB grundades 1993 som ett tradingbolag av mönsterkort. Sedan företaget grundades har verksamheten präglats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat en stark tillväxt och god lönsamhet.

NCAB har lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder världen över. Från 2008 till 2017 har intäkterna ökat från 374 miljoner kronor till 1 400 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 16 procent. Ökningen av intäkterna har drivits av både organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCAB:s tillväxtstrategi och under den ovan nämnda perioden förvärvades och integrerades fyra bolag.

Per den 31 mars 2018 hade NCAB 365 anställda.

Dokument & länkar