Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

Läs original

Fokus på lönsamhetsförbättringar och sänkta omkostnader

 • Orderingången uppgick till 16 295 (16 267) MSEK i det fjärde kvartalet och till 56 990 (56 506) MSEK för perioden januari till december 
 • Nettoomsättningen uppgick till 16 318 (16 519) MSEK i det fjärde kvartalet och till 54 608 (52 934) MSEK för perioden januari till december
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -19 (630) MSEK i det fjärde kvartalet och till 1 150 (1 341) MSEK för perioden januari till december 
 • Resultat efter skatt uppgick till 34 (501) MSEK i det fjärde kvartalet och till 1 009 (1 116) MSEK för perioden januari till december
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,30 (4,64) SEK i det fjärde kvartalet och till 9,29 (73,81*) SEK för
  perioden januari till december 
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på 8,00 (8,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen (läs mer på sid 11). 
 • *Bonava redovisas i denna rapport som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5 (se redovisningsprinciper på sid.16 samt not 4) och ingår i NCC:s 
   resultaträkning till och med den 7 juni 2016. Resultatet från avvecklad verksamhet utgörs av Bonavas resultat för perioden 1 januari till 7 juni 2016
  samt   skillnaden mellan Bonavas börsvärde  vid introduktionen och Bonavas eget kapital vid utdelningstillfället.

Kontaktinformation:

Mattias Lundgren, Chief Financial Officer, NCC +46 (0)70-228 88 81

Johan Bergman, IR-ansvarig, NCC +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 08.00 CET.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar