NCC:s årsstämma 2021

Report this content
Läs original

NCC:s aktieägare fattade vid dagens årsstämma beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och vd, utdelning samt ett nytt långsiktigt prestationsbaserat incitaments­program. I syfte att motverka spridning av coronaviruset genomfördes årsstämman genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning om 5,00 kronor för verksamhetsåret 2020, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,50 kronor är den 1 april 2021 och för den andra utbetalningen om 2,5o kronor den 9 november 2021.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2020 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Därtill valde stämman styrelse och styrelseordförande. Enligt valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Geir Magne Aarstad, Viveca Ax:son Johnson, Simon de Château, Alf Göransson, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson och Birgit Nørgaard. Till ordförande valdes Alf Göransson. Information om styrelseledamöterna finns på NCC:s webbplats ncc.se.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 500 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat på 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 500 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Styrelsearvodet är, efter valberedningens förslag, höjt med 400 000 kronor till ordföranden och oförändrat för styrelseledamöter. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 kronor till utskottets ordförande samt 125 000 kronor till respektive övrig ledamot i utskottet. Arvode till projektutskottets ledamöter utgår med 125 000 kronor till utskottets ordförande samt 100 000 kronor till övrig ledamot i utskottet. Beslutade utskottsarvoden är oförändrade.

Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Ann-Christine Hägglund. PwC valdes till och med utgången av årsstämman 2022. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Till valberedningen valdes Viveca Ax:son Johnson, Nordstjernan (ordförande), Simon Blecher, Carnegie Fonder, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder, och Peter Guve, AMF/AMF Fonder.

Årsstämman beslutade om uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket innebär att den kortsiktiga rörliga ersättningen för vd uppgår till maximalt 75 procent av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen till maximalt 40 eller 50 procent av den fasta lönen.

Vidare beslutade årsstämman att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2021 Aktieprogram) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. En viktig förändring mot tidigare incitamentsprogram är att LTI 2021 Aktieprogram är ett så kallat Aktieprogram, där deltagarna genom en egen investering blir aktieägare vid programmets start och inte vid dess slut och därmed blir mer direkt gynnade av bolagets värdetillväxt, vilket förstärks av den egna investeringen. Programmet syftar till att bättre stödja det nya kommunicerade finansiella målet om 16 kronor i vinst per aktie 2023. En fullständig beskrivning av LTI 2021 Aktieprogram finns i kallelse till årsstämma, som återfinns på NCC:s hemsida. 

För att täcka åtaganden enligt LTI 2021 Aktieprogram bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 560 000 B-aktier samt överlåta högst 365 000 B-aktier som Prestationsaktier och vid behov förvärva och överlåta högst 100 000 B-aktier som Sparaktier till deltagarna i LTI 2021 Aktieprogram. Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse ska även kunna ske av högst 200 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2018, LTI 2019 och LTI 2020) samt LTI 2021 Aktieprogram.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC, +46(0)708 96 12 88
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera