NCC:s årstämma 2014

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om utdelning, styrelse och styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. Vidare fattades beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till kontant utdelning om 12,00 (10,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, varvid vid det första utbetalningstillfället betalas 6,00 kronor per aktie och vid det andra utbetalningstillfället 6,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för den första utdelningsutbetalningen fastställdes måndagen den 7 april 2014. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 10 april 2014.

Som avstämningsdag för den andra utdelningsutbetalningen fastställdes tisdagen den 28 oktober 201. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske fredagen den 31 oktober 2014.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2013 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Tomas Billing, Ulla Litzén, Christoph Vitzthum, Olof Johansson och Sven-Olof Johansson samt nyval av Carina Edblad och Viveca Ax:son Johnson. Tomas Billing valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 3 800 000 SEK, fördelat på 950 000 SEK till styrelsens ordförande och 475 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter.

Till revisor i bolaget omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. Revisionsbolaget valdes till och med utgången av årsstämman 2015.

Till valberedningen omvaldes Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Marianne Nilsson, vice vd Swedbank Robur AB och Johan Strandberg, analytiker, SEB fonder.

Årsstämman beslutade att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2013 ska fortsätta att tillämpas med följande justering. Den maximala kortsiktiga rörliga ersättningen för VD och övriga personer i koncernledningen minskar med tio procentenheter till för VD 40 procent av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen till 30-40 procent av den fasta lönen.

Vidare beslutades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2014) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, enligt de villkor som meddelats i kallelsen till stämman.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2014 bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 486 B-aktier samt överlåta högst 303 620 B-aktier till deltagarna i LTI 2014. Återköpen ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman bekräftade styrelsen sitt mandat att återköpa aktier som gavs av årsstämman den 2 april 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör NCC AB, 08 585 522 04, 076 899 98 48

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2014, kl. 18:30.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2013 en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar