NCC stämmer Vägverket angående Södra Länken-projektet

Report this content

NCC stämmer Vägverket angående Södra Länken-projektet NCC har i dag väckt talan mot Vägverket Region Stockholm vid Stockholms tingsrätt. NCC anser att Vägverket ska betala ytterligare 643 MSEK för utförda arbeten med bergtunnlar i Södra Länken-projektet. Av yrkat belopp utgör 242 MSEK mervärdesskatt. NCC fick år 1998 i uppdrag av Vägverket Region Stockholm att utföra anläggningsarbeten i och för utbyggnaden av Södra Länken. Ursprungsordern var värd cirka 680 MSEK. Vägverket har under entreprenadtiden beställt tilläggsarbeten på netto cirka 170 MSEK. Uppdraget gällde tunneldrivning i berg samt betong- och markarbeten. Bergarbetena omfattade sprängning och tätning av bergtunnlar samt arbeten med bergförstärkning. Betongarbetena omfattade gjutning av underjordiska betongkonstruktioner exempelvis broar. Markarbetena innefattade bland annat schakter för rörgravar, rörläggning och anläggande av körbanor. Totalt har 350 personer varit sysselsatta i projektet. NCC avslutade uppdraget i år. Den 12 april och den 4 juli slutbesiktigades och godkändes NCCs arbeten, med mycket goda resultat. Tvisten gäller oenighet om bland annat tätningsmetoder (injektering). Södra Länken-uppdraget var en generalentreprenad, där NCC utförde de tekniska lösningar som Vägverket beslutade och där Vägverket styrde projektet. Redan efter två månaders arbeten anmälde NCC till Vägverket att de tätningsmetoderna som Vägverket valt medförde kraftiga förseningar av projektet. NCC har under de år som arbetena pågått dessutom i ett mycket stort antal meddelanden till Vägverket påtalat risken för försening på grund av det felaktiga valet av tätningsmetod. Förseningen på cirka nio månader störde de efterföljande mark- och betongarbetena, vilket medförde stora kostnader för NCC. Vägverket har vidare efter slutbesiktning underlåtit att betala den mervärdesskatt som belöper på tidigare á-conto-betalningar, trots att NCC efter godkänd slutbesiktning är skyldig att redovisa denna skatt till staten. Vägverket gör gällande att verket har motfordringar i form av bland annat förseningsavgifter. NCC gjorde i bokslutet för år 2001 en nedskrivning av Södra Länken- projektet. NCC gör i dag bedömningen att denna nedskrivning är tillräcklig. - Det är naturligtvis beklagligt att ett projekt som i de allra flesta avseenden varit så framgångsrikt ska avslutas med en så extraordinär åtgärd som en stämning. Men vi anser att vi har en mycket god grund för vår stämningsansökan, säger Göran Svensson, regionchef på NCC Construction Sverige. Ytterligare information: Göran Svensson, regionchef NCC Construction Sverige tel 08 585 52449 eller 070 621 0398 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2001 25 000 anställda och en omsättning på 46 Mdr SEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00080/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar